Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina
Preuzmi PDF

Pazi(n) proračun! – održano javno predstavljanje Prijedloga proračuna za razdoblje 2020. do 2022. g.

Jučer, 4. prosinca 2019. godine s početkom u 18.00 sati održana je završna javna rasprava u sklopu projekta Pazi(n) proračun! u dvorani Istra Spomen doma.

Uz Gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića, raspravi su prisustvovali svi pročelnici upravnih odjela Grada Pazina te predsjednik gradskog vijeća Davor Sloković.

Uvodno je Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Maja Stranić Grah pojasnila zakonske pretpostavke za planiranje proračuna za razdoblje 2020.-2022. godine i zakonsku proceduru donošenja proračuna, u što je uključeno svih 18 proračunskih korisnika Grada Pazina. Više od polovine rashoda planirano je za financiranje iz tekućih i kapitalnih pomoći iz drugih proračuna. Istaknula je značajnije projekte u ovoj skupini od kojih je većina već u provedbi ili se očekuje skori početak provedbe, uz sufinanciranje iz EU ili državnog proračuna: Inkluzivne škole 5+, Dom za starije osobe i Centar za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin, Erasmus + projekti koje provode Dječji vrtić i Osnovna škola, Povećanje potrošnje ribe u Osnovnoj školi, obrazovni program Pučkog otvorenog učilišta „Istražimo sa znanjem“, Izgradnja autobusnog kolodvora, Modernizacija javne rasvjete i Sanacija odlagališta Jelenčići.

Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2020. godinu u visini 134,2 mil. kn veći je u odnosu na plan za 2019. godinu i izvršenje proračuna za 2018. godinu zbog planiranja značajnijeg financiranja iz proračuna EU ili drugih proračuna te ukupnih plaća djelatnika Osnovne škole koje se financiraju iz državnog proračuna. U strukturi, na razini Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo planirano je 27% rashoda, Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 59% rashoda, na razini Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun 13% te na razini Ureda Grada 1%.

 

Predstojnik Ureda Grada Zoran Sloković pojasnio je strukturu proračuna spomenutog Odjela u visini 1,1 mil. kn. Za Program predstavničko i izvršno tijelo Grada planirano je 463 tis. kn, aktivnosti Ureda Grada 160 tis. kn, gradske manifestacije i ostale aktivnosti 368 tis. kn, projekte nacionalnih i europskih fondova 70 tis. kn. Unutar ovog Odjela nisu planirana značajnija odstupanja u odnosu na prijašnje godine.

Upravni odjel za gospodarstvo financije i proračun planira za provedbu svojih programa 17,01 mil. kn: javna uprava i administracija 6,2 mil. kn, zajednički troškovi upravnih tijela 2,3 mil. kn, financijski poslovi odjela 2,4 mil. kn, program poticanja gospodarstva 207 tis. kn, razvoj gospodarskih zona 421 tis. kn, ostale aktivnosti u gospodarstvu 113 tis. kn, civilna zaštita 300 tis. kn, program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju 30 tis. kn te na razini proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe 5,0 mil. kn. Istaknula je projekt Poduzetničkog inkubatora namijenjenog novim poduzetnicima, zgrada je opremljena sa 5 ureda, uredom Razvojne agencije Srce Istre te jednom multifunkcionalnom salom.

Pročelnica Nevija Srdoč objašnjava strukturu proračuna Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti u visini 79,5 mil. kn, od čega se 22,5 mil. kn odnosi na sam odjel dok je preostali iznos rashodovna strana proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice, Muzeja Grada Pazina i mjesnih odbora. Veći dio sredstava odnosi se na područje odgoja i obrazovanja – 58,1 mil. kn, između ostaloga zbog većih nositelja ovih programa – Dječji vrtić Olga Ban Pazin i Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin.  U području kulture planirano je 8,5 mil. kn, između ostaloga za programe tri ustanove koje djeluju u ovom području. Planiran je nastavak radova na spomenicima kulture uz financijsku podršku Ministarstva kulture. U području socijalne skrbi i zdravstva planirano je 8,2 mil. kn, a veći dio je usmjeren na osobe starije životne dobi. Veći dio plana odnosi se na izgradnju Doma za starije osobe i Centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin čiji je početak izgradnje predviđen na jesen 2020. godine.  U području sporta i rekreacije ukupno je predviđeno 3,6 mil. kn. Za rad udruga u ostalim područjima predviđeno je 170 tis. kn (primjerice udruga pčelara Lipa, Happy End, Veliki mali čovjek i Društvo Naša djeca Pazin). Za aktivnosti mjesnih odbora planiran je iznos od 979 tis. Kn.

Pročelnik Elvis Kliman pojasnio je strukturu rashoda Upravnog odjela za komunalni sustav prostorno uređenje i graditeljstvo u iznosu 36,6 mil. kn. Sastoji se od programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu 8 mil. kn, programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu 7,9 mil. kn, ostalih programa 4,0 mil. kn, plana gradnje komunalnih vodnih građevina 240 tis. kn te programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 16,6 mil. kn.  Vrijednosno značajniji projekti unutar ovog Odjela odnose se na Modernizaciju sustava javne rasvjete, izgradnju autobusnog kolodvora i povezane infrastrukture te program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Nadalje je Maja Stranić Grah naglasila da nisu pristigli amandmani vijećnika na Prijedlog proračuna nakon I. čitanja te će u Konačni prijedlog proračuna biti uvršteno nekoliko amandmana Gradonačelnika međutim neće biti većih izmjena u odnosu na prezentirani plan.

Dio proračuna odnosi se na komunalne akcije izglasane kroz projekt Pazi(n) proračun! Za čiju se provedbu kroz godine planira sve veći iznos kako bi građani imali veći utjecaj na proračun Grada. Do sada je na ovaj način provedeno ili su u provedbi komunalne akcije u vrijednosti preko 3,1 mil. kn.

Na kraju je Gradonačelnik Renato Krulčić naglasio da je veći dio značajnih projekata u planu proračuna proizašlo upravo iz projekta Pazi(n) proračun!. Npr. Modernizacija sustava javne rasvjete, izgradnja autobusnog kolodvora i povezane infrastrukture za što je projektna dokumentacija skoro gotova. Očekuje se iduće godine raspisivanje natječaja Ministarstva prometa koji bi trebao biti otvoren za poznate prijavitelje, a takvih je oko 8 u RH. Očekuje se novi proračun EU i Strategija RH te bi se negdje od 2021. moglo očekivati značajnija sredstva za prometnu infrastrukturu i dogradnju OŠ Pazin i Trviž. Dom za starije osobe, projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva demografije, te bi na jesen trebala krenuti izgradnja Doma za starije osobe.

Iduće godine ističe Strategija Grada Pazina te će u novoj Strategiji naglasak biti na smart rješenjima koja će pridonijeti većoj učinkovitosti i efikasnosti.

Što se tiče gospodarenja otpadom u idućem razdoblju naglasak će biti na edukaciji i na načinu zbrinjavanja i gospodarenja otpadom.

Ono što isto treba naglasiti je da je planiranje proračuna bilo zahtjevno i neizvjesno s obzirom na poreznu reformu čiji će učinci biti naročito vidljivi u 2021. godini.

Uslijedilo je vrijeme za pitanja i komentare okupljenih građana. Postavljeno je pitanje u vezi radova na području bivše vojarne u Pazinu. Gradonačelnik je pojasnio da je planirano povezivanje grada i DC Veli Jože podhodnikom. Na području Vojarne gdje su bile spavaonice  planirano je preseljenje Ministarstva pravosuđa. Postojeća zgrada je neadekvatna i premala za tu namjenu ali planira se ustupiti dio vanjskog područja kako bi se stvorili adekvatni uvjeti za preseljenje. To područje bi zaživilo. Ulica 154. brigade HV gdje su udruge razmišlja se o obnovi i tog djela jer su zgrade zastarjele.

Moderator Igor Bajok je nadalje predložio da se pojasni pitanje Lakote, Pazinčice i Aglomeracije.

Što se tiče Lakote, Hrvatske vode su uložile značajnih 5,5 mil. kn u kanal kojim je sva voda koja dolazi iz bujice Drazej provedena do vodotoka Pazinčice. Prema studiji IPZ-a potrebno je oko 400 tisuća kn za sanaciju bivšeg odlagališta građevinskog otpada kako bi se to područje pretvorilo u zelenu površinu ili parkiralište.

Što se tiče Pazinčice planirana su sredstva za izradu studije upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice te je proširen obuhvat i na pazinsku jamu. Angažiran je Građevinski fakultet u Rijeci koji je postavio mjerne uređaje u Pazinsku jamu kako bi se utvrdila protočnost i područja na koja se voda slijeva. Značajna je i studija Grada Pazina kojom se definira regulacija vodotoka Pazinčice, osiguranje uvjeta za iskorištavanje vode i gospodarska (turistička) valorizacija u skladu s konceptom održivosti.

Što se tiče aglomeracije potpisan je Ugovor između Usluge odvodnje d.o.o., Općina u sastavu bivše Općine Pazin te Općine Žminj u suradnji s Istarskim vodovodom i Istarskim vodozaštitnim sustavom. Očekivani početak izgradnje je u 2022. ili početkom 2023. godine  te bi na taj način sva naselja za koje se pokaže ekonomska isplativost trebala biti spojena na neki oblik sustava odvodnje i pročišćavanja, a u sklopu toga također bi se renovirala postojeća vodovodna mreža. Ukupna vrijednost radova je oko 350 mil. kn što je čini najvećom investicijom na području Središnje Istre u novijoj povijesti.