Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Proračun za 2019. godinu

Odakle dolazi novac u Proračun?

 

 

IZVOR PLANIRANO %
OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.520.200 25,29
VLASTITI PRIHODI 9.485.652 9,78
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.112.600 11,46
POMOĆI 38.259.398 39,46
DONACIJE 594.700 0,61
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.523.845 2,60
NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 10.455.125 10,78
SVEUKUPNO PRIHODI 96.951.520 100,00

Što se njime financira?

/ strateški prioriteti i veći rashodi /

* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)