Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Proračun za 2020. godinu

Odakle dolazi novac u Proračun?

 

 

IZVOR PLANIRANO %
OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.611.455 17,68
VLASTITI PRIHODI 7.073.313 5,53
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 8.509.800 6,65
POMOĆI 69.488.752 54,34
DONACIJE 965.875 0,76
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 1.989.000 1,56
NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 17.243.500 13,48
SVEUKUPNO PRIHODI 127.881.695 100,00

U proračunu Grada Pazina za 2020. godinu planirano je više prihoda u odnosu na rashode za 476.763 kn zbog korištenja prenesenih viškova prihoda kod proračunskih korisnika.

 

Što se njime financira?

/ strateški prioriteti i veći rashodi /

* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)