Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Proračun za 2020. godinu

Odakle dolazi novac u Proračun?

 

 

IZVOR PLANIRANO %
OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.916.451 19,96
VLASTITI PRIHODI 7.183.036 5,53
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 8.230.000 6,34
POMOĆI 59.631.112 45,92
DONACIJE 384.675 0,30
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 13.940.000 10,73
NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 14.581.045 11,23
SVEUKUPNO PRIHODI 129.866.319 100

Plan proračuna uključuje korištenje prenesenih viškova na razini proračunskih korisnika u iznosu 1.124.121 i pokriće prenesenih manjkova (Grada Pazina) u iznosu 9.126.846 kn.

 

Što se njime financira?

/ strateški prioriteti i veći rashodi /

* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)