Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Proračun za 2020. godinu

Odakle dolazi novac u Proračun?

 

 

IZVOR PLANIRANO %
OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.878.100 19,2
VLASTITI PRIHODI 8.940.600 6,6
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.330.700 7,7
POMOĆI 72.246.473 53,5
DONACIJE 1.019.150 0,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 2.789.000 2,1
NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 13.750.000 10,2
SVEUKUPNO PRIHODI 134.954.023 100,00

U proračunu Grada Pazina za 2020. godinu planiran je višak prihoda u odnosu na rashode za 715.000 kn iz razloga što će se isti koristiti za pokriće manjka iz prethodnih godina.

 

Što se njime financira?

/ strateški prioriteti i veći rashodi /

* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)