Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Opći prihodi i primici za 2020. godinu

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.611.455,00
Porez i prirez na dohodak 16.207.455,00
Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja 100.000,00
Porez na kuće za odmor 25.000,00
Porez na korištenje javnih površina 250.000,00
Porez na promet nekretnina 800.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 250.000,00
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 2.000,00
LIFE.SEC.ADAPT 115.000,00
Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU I-ARCHEO.S 526.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera JLSPRS 220.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – IN-LORE 65.500,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Poduzetnički inkubator 520.500,00
Kamate na depozite po viđenju 10.000,00
Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe ostale koncesije 10.000,00
Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme 5.000,00
Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 100.000,00
Prihodi od zakupa poslovnih objekata 1.700.000,00
Prihodi od zakupa poslovnih objekata – Poduzetnički inkubator 20.000,00
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine – sajam 350.000,00
Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine – HT 295.000,00
Gradske i općinske upravne pristojbe 200.000,00
Turisička pristojba 20.000,00
Ostali prihodi za posebne namjene 300.000,00
Prihodi od usluge naplate NUV 300.000,00
Prihodi od pruženih usluga – Poduzetnički inkubator 20.000,00
Ostale nespomenute kazne 100.000,00
Ostali prihodi 100.000,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? PLANIRANO
URED GRADA 781.500,00
REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 305.500,00
SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00
SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 5.000,00
NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 5.000,00
SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 3.000,00
PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 25.000,00
PROTOKOL 15.000,00
SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA 10.000,00
WEB STRANICE GRADA 10.000,00
DAN GRADA 10.000,00
RIM 100.000,00
VESELI PROSINAC 10.000,00
FESTIVAL PALAČINKI 100.000,00
OSTALE MANIFESTACIJE 3.000,00
RUJANSKE SVEČANOSTI 10.000,00
PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 70.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 9.457.825,00
REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 5.903.975,00
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.389.450,00
OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 31.000,00
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 73.000,00
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 90.000,00
OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 220.000,00
PRORAČUNSKA ZALIHA 100.000,00
MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA 90.000,00
SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 5.000,00
PODUZETNIČKI INKUBATOR – PAZIN UP 92.400,00
SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 93.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 10.000,00
POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA 10.000,00
POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 20.000,00
REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE 280.000,00
SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 20.000,00
PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU 30.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 541.000,00
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 541.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 5.275.400,00
STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 455.550,00
OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00
POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 57.000,00
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 71.900,00
PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000,00
SUFINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA DRUGIH OSNIVAČA/OBRTA DADILJA 150.000,00
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 590.400,00
SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 47.250,00
BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 6.400,00
PAZINSKA CITADELA 56.800,00
PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 8.000,00
OSTALE POTREBE U KULTURI 15.000,00
PAZINSKE ORGULJE 5.000,00
OD BIG BENDA DO JAZZ TEATRA 11.000,00
DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 16.000,00
ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 440.200,00
SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 495.000,00
SPORTSKE MANIFESTACIJE 52.000,00
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 176.000,00
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 160.000,00
JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE 360.000,00
NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 275.000,00
NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 55.000,00
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 4.800,00
POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 45.000,00
OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 90.000,00
DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN 147.500,00
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 46.000,00
DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA 88.100,00
DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA 426.000,00
PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA 75.000,00
PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA RODITELJIMA 10.000,00
ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 110.000,00
DOM ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZIN 33.750,00
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 152.000,00
POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE U PODRUČJU ODGOJA I OBRAZOVANJA 90.000,00
POTPORE ZA PROGRAME/PROIJEKTE/MANIFESTACIJA U PODRUČJU SOCIJALNE SKBI I I ZDRAVSTVA 105.000,00
POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE U PODRUČJU KULTURE 165.000,00
POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA 75.000,00
IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 71.750,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 5.076.000,00
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 4.785.000,00
PROGRAM PREDŠKOLE 16.000,00
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE 200.000,00
RASTIMO ZAJEDNO 10.000,00
ZAVIČAJNA NASTAVA 15.000,00
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 50.000,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 427.000,00
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 321.500,00
NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE 26.000,00
RAD S DAROVITIM UČENICIMA 17.000,00
ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE 14.000,00
NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 28.500,00
GRAĐANSKI ODGOJ 20.000,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 843.010,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 843.010,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 506.625,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 459.625,00
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 40.000,00
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 7.000,00
MUZEJ GRADA PAZINA 581.805,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 514.580,00
NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 500,00
ADAPTACIJA IZLOŽBENIH PROSTORA 32.500,00
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 14.225,00
NOĆ MUZEJA 800,00
ISTARSKI PUTI MAJSTORA FRESAKA 6.000,00
IZLOŽBENA DJELATNOST 11.200,00
RESTAURACIJA GRAĐE 2.000,00
MJESNI ODBOR BERAM 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR GRDOSELO 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR HEKI 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR KRŠIKLA 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR LINDAR 19.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 19.000,00
MJESNI ODBOR STARI PAZIN 12.500,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 12.500,00
MJESNI ODBOR TRVIŽ 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR ZABREŽANI 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR ZAMASK 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR ZAREČJE 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 87.000,00
PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE 87.000,00