Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Opći prihodi i primici za 2020. godinu

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.878.100
Porez i prirez na dohodak 18.938.100
Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja 100.000
Porez na kuće za odmor 25.000
Porez na korištenje javnih površina 350.000
Porez na promet nekretnina 900.000
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 340.000
LIFE.SEC.ADAPT 115.000
Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU I-ARCHEO.S 575.000
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Poduzetnički inkubator 520.000
Kamate na depozite po viđenju 10.000
Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe ostale koncesije 30.000
Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme 5.000
Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 100.000
Prihodi od zakupa poslovnih objekata 2.050.000
Prihodi od zakupa poslovnih objekata – Poduzetnički inkubator 30.000
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine – sajam 350.000
Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine – HT 270.000
Gradske i općinske upravne pristojbe 200.000
Boravišne pristojbe 30.000
Ostali prihodi za posebne namjene 300.000
Prihodi od usluge naplate NUV 300.000
Prihodi od pruženih usluga – Poduzetnički inkubator 40.000
Ostale nespomenute kazne 100.000
Ostali prihodi 200.000
Što se iz njih financira?
OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.778.100
REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 340.000
SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000
SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 5.000
NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 15.000
SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 3.000
PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 70.000
PROTOKOL 30.000
SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA 40.000
WEB STRANICE GRADA 20.000
PROSLAVA 1. MAJA 22.000
DAN GRADA 95.000
RIM 100.000
VESELI PROSINAC 10.000
FESTIVAL PALAČINKI 100.000
OSTALE MANIFESTACIJE 3.000
RUJANSKE SVEČANOSTI 10.000
PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 70.000
REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 6.152.100
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.247.950
OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 31.000
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 73.000
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 90.000
OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 255.000
PRORAČUNSKA ZALIHA 50.000
MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA 90.000
SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 5.000
PODUZETNIČKI INKUBATOR – PAZIN UP 112.400
SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 93.000
PAZI(N) PRORAČUN 10.000
POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA 10.000
REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE 280.000
SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 20.000
PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU 30.000
STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 475.550
NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA 20.000
OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000
POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 68.000
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 63.150
PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000
SUFINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA DRUGIH OSNIVAČA/OBRTA DADILJA 400.000
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 590.400
SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 63.000
VILLA BAXA 19.000
BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 8.000
PAZINSKA CITADELA 71.000
SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 7.000
PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 10.000
OSTALE POTREBE U KULTURI 30.000
PAZINSKE ORGULJE 12.500
DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 20.000
ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 492.000
SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 660.000
SPORTSKE MANIFESTACIJE 82.000
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 220.000
DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 10.000
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 160.000
JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE 360.000
NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 275.000
NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 55.000
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 4.800
POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 45.000
OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 107.000
DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN 147.500
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 46.000
DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA 83.000
DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA 437.500
PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA 75.000
PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA RODITELJIMA 10.000
ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 110.000
DOM ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZIN 33.750
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 152.000
POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE U PODRUČJU ODGOJA I OBRAZOVANJA 120.000
POTPORE ZA PROGRAME/PROIJEKTE/MANIFESTACIJA U PODRUČJU SOCIJALNE SKBI I I ZDRAVSTVA 140.000
POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE U PODRUČJU KULTURE 220.000
POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA 100.000
POTPORE ZA UDRUGE ZA DAN GRADA 20.000
IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 137.000
PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE 87.000
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 562.000
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 562.000
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 5.615.000
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 5.340.000
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE 200.000
RASTIMO ZAJEDNO 10.000
ZAVIČAJNA NASTAVA 15.000
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 50.000
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 540.000
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 326.500
NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE 40.000
RAD S DAROVITIM UČENICIMA 28.000
PROGRAM LOGOPEDA 53.500
ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE 20.000
NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 30.000
GRAĐANSKI ODGOJ 42.000
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 980.000
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 980.000
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 527.000
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 477.000
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 40.000
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 10.000
MUZEJ GRADA PAZINA 611.000
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 518.000
NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 2.000
ADAPTACIJA IZLOŽBENIH PROSTORA 42.500
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.100
NOĆ MUZEJA 800
ISTARSKI PUTI MAJSTORA FRESAKA 8.000
IZLOŽBENA DJELATNOST 12.600
RESTAURACIJA GRAĐE 2.000
MJESNI ODBOR BERAM 5.000
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000
MJESNI ODBOR GRDOSELO 5.000
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000
MJESNI ODBOR HEKI 5.000
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000
MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 5.000
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000
MJESNI ODBOR KRŠIKLA 5.000
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000
MJESNI ODBOR LINDAR 19.000
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 19.000
MJESNI ODBOR STARI PAZIN 12.500
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 12.500
MJESNI ODBOR TRVIŽ 5.000
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000
MJESNI ODBOR ZABREŽANI 5.000
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000
MJESNI ODBOR ZAMASK 5.000
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000
MJESNI ODBOR ZAREČJE 5.000
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000