Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Pomoći 2020.

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
POMOĆI 69.488.752,00
Porez za financiranje OŠ 554.803,00
Porez za financiranje JVP 383.762,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna MRRFEU- Inkluzivne škole 5+ 300.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Od Big Banda do Jazz teatra 20.000,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Materijalna zaštita 4.800,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Festival palačinki 10.000,00
Veseli prosinac TZIŽ 5.000,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Pomoć u kući 200.000,00
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Grad Labin 32.500,00
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Grad Poreč 25.600,00
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Grad Rovinj 40.600,00
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Grad Umag 51.300,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – JVP minimalni standard 165.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – Pomoć u kući 320.000,00
Tekuće i investicijsko održavanje Špadići 5.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – Savjetovalište za brak i obitelj – Ugovori o dijelu 30.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – plaća komunalni redar 38.400,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – ostali troškovi komunali redar 15.400,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – vozilo komunalni redar 8.300,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Zvonik 150.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Bastion Turnić 140.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Arheološka ispitivanja Beram 20.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Pazinska citadela 100.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Rapicio 70.000,00
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Otplata kamata primljenih kredita (Dvorana) 164.000,00
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Otplata glavnice primljenih kredita – Dvorana 740.500,00
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Naknada za obradu kredita Dom za starije 43.100,00
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Interkalarne kamate Dom za starije 18.000,00
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna – projekt cjevovoda Špadići 9.200,00
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna – Usluge geodeta Špadići 6.800,00
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna – Izvedebeni projekt Špadići 40.000,00
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – ŽUC 3.907.000,00
FZZOEU – Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići V – (I faza) dokumentacija 7.605.000,00
FZZOEU – Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići IV. faza radovi 6.332.500,00
FZZOEU – Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići IV. faza radovi – nacionalna sredstva 745.000,00
FZZOEU – Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići V – (I faza) dokumentacija – nacionalna sredstv 894.700,00
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – OŠ 5.314.037,00
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – JVP 3.020.000,00
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 618.219,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Shema školskog voća i povrća 90.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Inkluzivne škole 5+ 2.059.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – PPUGP 120.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Autobusni kolodvor 2.000.000,00
TZSI Festival palačinki 5.000,00
TZSI – Veseli prosinac 5.000,00
TZSI – Drukčije ljeto 3.000,00
Zaklada Hrvatska za djecu – Sufinanciranje školske prehrane 70.000,00
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija  –  LAG Groblje Lindar 110.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 556.000,00
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 556.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 8.031.417,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – plaće 4.032.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – zdravstveni pregledi 28.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Program pedškole 27.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – TUR 30.000,00
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – Zavičajna nastava 5.000,00
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz općinskih proračuna – program predškole 2.000,00
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna – rekonstrukcija DV 3.800.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – ERASMUS+ 78.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – ERASMUS+ 27.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – transnacionalna suradnja 2.417,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 22.816.300,00
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – SOR OŠ 10.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – plaća OŠ 21.700.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Učenici s teškoćama u razvoju 93.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Županijska stručna vijeća 6.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Školska shema 7.000,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – OŠ 19.500,00
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz općinskih proračuna 188.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – udžbenici 700,00
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz općinskih proračuna 28.100,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Školska shema 54.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Inkluzivne škole 5+ 335.000,00
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika – pripravništvo 25.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – projekt povećanje potrošnje ribe u OŠ 350.000,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 1.087.364,00
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 2.100,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – POU 20.000,00
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – POU 10.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – POU 1.055.264,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 309.650,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima 15.000,00
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 90.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna 97.150,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 80.000,00
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna 27.500,00
MUZEJ GRADA PAZINA 77.500,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna 75.000,00
Tekuće pomoći pr. korisnicima iz županijskog proračuna 2.500,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? PLANIRANO
URED GRADA 28.000,00
VESELI PROSINAC 10.000,00
FESTIVAL PALAČINKI 15.000,00
OSTALE MANIFESTACIJE 3.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 63.850,00
REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 40.150,00
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 23.700,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.124.762,00
REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 3.568.762,00
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 556.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 8.500.400,00
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 61.000,00
PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.750.000,00
OSIGURANJE PREHRANE DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA 160.000,00
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 2.509.000,00
SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 140.000,00
SANACIJA KUĆE RAPICIO 70.000,00
BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 20.000,00
CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – ZVONIK 150.000,00
PAZINSKA CITADELA 100.000,00
OD BIG BENDA DO JAZZ TEATRA 20.000,00
OTPLATA KREDITA ŠKOLSKO-GRADSKA SPORTSKA DVORANA 904.500,00
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 4.800,00
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 30.000,00
OTPLATA KREDITA DOMA ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZ 61.100,00
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 520.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 8.031.417,00
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 4.060.000,00
PROGRAM PREDŠKOLE 29.000,00
DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 30.000,00
ZAVIČAJNA NASTAVA 5.000,00
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 3.800.000,00
ERASMUS+ “SVI RAZLIČITI – SVI VAŽNI” 27.000,00
ERASMUS+ “IZNUTRA PREMA VAN KRENIMO SVI” 78.000,00
TRANSNACIONALNA SURADNJA 2.417,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 25.699.359,00
OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 1.868.840,00
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 250.000,00
ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 618.219,00
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 45.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 18.600,00
ŽUPANIJSKA NATJECANJA 12.500,00
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 10.000,00
ZAVIČAJNA NASTAVA 7.000,00
UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 93.000,00
ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 6.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 36.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 40.500,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 34.000,00
ŠKOLSKA SHEMA 61.000,00
NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 42.000,00
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 335.000,00
PRIPRAVNIŠTVO 25.000,00
PROJEKT POVEĆANJE POTROŠNJE RIBE U OŠ 350.000,00
KURIKULARNA REFORMA 54.000,00
ŠKOLSKI UDŽBENICI 700,00
ERASMUS + 92.000,00
BRUTO PLAĆE I NAKNADE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 21.700.000,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 1.087.364,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 2.100,00
ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA 130.690,00
RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STRUČ. ZNANJIMA I PED. VJEŠTIN. 98.161,00
PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA 590.842,00
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 235.571,00
GLAZBENI CIKLUS  – CLASSIC IN PAZIN 10.000,00
GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE 10.000,00
MALI KANAT 10.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 309.650,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 90.650,00
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 104.000,00
BAJKOMANIJA 2.500,00
KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 5.000,00
KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED 90.000,00
DIGITALIZACIJA GRAĐE 10.000,00
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 7.500,00
MUZEJ GRADA PAZINA 77.500,00
ADAPTACIJA IZLOŽBENIH PROSTORA 50.000,00
ISTARSKI PUTI MAJSTORA FRESAKA 10.000,00
IZLOŽBENA DJELATNOST 15.000,00
RESTAURACIJA GRAĐE 2.500,00
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 21.714.200,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.907.000,00
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 110.000,00
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 120.000,00
IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 2.000.000,00
SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 8.499.700,00
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 7.077.500,00