Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Pomoći 2020.

POMOĆI 72.338.473
Porez za financiranje OŠ 526.000
Porez za financiranje JVP 280.950
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Pazinske orgulje – zvuci 18.500
Tekuće pomoći iz državnog proračuna MRRFEU- Inkluzivne škole 5+ 300.000
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Materijalna zaštita 4.800
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Festival palačinki 10.000
Veseli prosinac TZIŽ 5.000
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Pomoć u kući 200.000
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Pazinske orgulje 15.000
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Grad Labin 32.500
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Grad Poreč 25.600
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Grad Rovinj 40.600
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Grad Umag 51.300
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – JVP minimalni standard 165.000
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – Pomoć u kući 320.000
Tekuće i investicijsko održavanje Špadići 5.000
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – Savjetovalište za brak i obitelj – Ugovori o dijelu 30.000
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – plaća komunalni redar 38.400
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – ostali troškovi komunali redar 15.400
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – vozilo komunalni redar 8.300
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Kaštel 400.000
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Zvonik 300.000
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Bastion Turnić 180.000
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Arheološka ispitivanja Beram 40.000
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Pazinska citadela 200.000
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Rapicio 150.000
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Otplata kamata primljenih kredita (Dvorana) 164.000
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Kaštel 100.000
Kapitalne pomoći iz ž. pr – Zvonik 100.000
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Otplata glavnice primljenih kredita – Dvorana 740.500
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Beram 10.000
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Pazonska Citadela – sanacija 15.000
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Vila Baxa 15.000
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Turnić 20.000
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Crkva Sv. Nikole – zamjena prozora 70.000
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Naknada za obradu kredita Dom za starije 90.000
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Interkalarne kamate Dom za starije 18.000
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna – projekt cjevovoda Špadići 9.200
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna – Usluge geodeta Špadići 6.800
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna – Izvedebeni projekt Špadići 40.000
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – stručno osposobljavanje 7.750
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – ŽUC 3.907.000
FZZOEU – Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići V – (I faza) dokumentacija 7.605.000
FZZOEU – Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići IV. faza radovi 6.332.500
FZZOEU – Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići IV. faza radovi – nacionalna sredstva 745.000
FZZOEU – Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići V – (I faza) dokumentacija – nacionalna sredstv 894.700
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – OŠ 5.314.037
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – JVP 3.020.000
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 562.672
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Shema školskog voća i povrća 90.000
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Villa Baxa 50.000
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Inkluzivne škole 5+ 2.059.000
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – PPUGP 120.000
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Autobusni kolodvor 2.000.000
TZSI Festival palačinki 5.000
TZSI – Veseli prosinac 5.000
TZSI – Drukčije ljeto 3.000
Zaklada Hrvatska za djecu – Sufinanciranje školske prehrane 70.000
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija  –  LAG Groblje Lindar 110.000
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 577.000
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 577.000
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 8.128.000
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – plaće 4.133.000
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – zdravstveni pregledi 28.000
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Program pedškole 27.000
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – TUR 30.000
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – Zavičajna nastava 5.000
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna – rekonstrukcija DV 3.800.000
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – ERASMUS+ 78.000
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – ERASMUS+ 27.000
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 24.303.000
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – SOR OŠ 10.000
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – plaća OŠ 22.900.000
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Učenici s teškoćama u razvoju 78.000
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Županijska stručna vijeća 6.000
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Školska shema 11.500
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – OŠ 22.000
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz općinskih proračuna 284.500
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Školska shema 63.500
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Inkluzivne škole 5+ 343.000
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika – pripravništvo 82.500
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – projekt povećanje potrošnje ribe u OŠ 410.000
Višak prihoda poslovanja – OŠ 92.000
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 1.097.364
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 2.100
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – POU 30.000
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – POU 10.000
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – POU 1.055.264
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 445.500
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima 51.000
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 136.500
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna 126.350
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 89.000
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna 41.650
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 1.000
MUZEJ GRADA PAZINA 126.100
Tekuće pomoći iz državnog proračuna 99.200
Tekuće pomoći pr. korisnicima iz županijskog proračuna 22.400
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz općinskih proračuna 2.000
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima 1.500
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz županijskog proračuna 1.000
Što se iz njih financira?
POMOĆI 72.338.473
VESELI PROSINAC 10.000
FESTIVAL PALAČINKI 15.000
OSTALE MANIFESTACIJE 3.000
REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 46.150
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 23.700
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 61.000
PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.750.000
OSIGURANJE PREHRANE DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA 160.000
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 2.509.000
RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 500.000
SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 200.000
SANACIJA KUĆE RAPICIO 150.000
VILLA BAXA 65.000
BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 50.000
CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – ZVONIK 400.000
PAZINSKA CITADELA 215.000
CRKVA SV. NIKOLE – ZAMJENA PROZORA 70.000
PAZINSKE ORGULJE 33.500
OTPLATA KREDITA ŠKOLSKO-GRADSKA SPORTSKA DVORANA 904.500
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 4.800
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 30.000
OTPLATA KREDITA DOMA ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZ 108.000
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 520.000
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.907.000
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 110.000
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 120.000
IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 2.000.000
SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 8.499.700
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 7.077.500
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.042.950
REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 3.465.950
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 577.000
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 8.128.000
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 4.161.000
PROGRAM PREDŠKOLE 27.000
DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 30.000
ZAVIČAJNA NASTAVA 5.000
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 3.800.000
ERASMUS+ “SVI RAZLIČITI – SVI VAŽNI” 27.000
ERASMUS+ “IZNUTRA PREMA VAN KRENIMO SVI” 78.000
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 26.955.709
OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 1.800.000
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 250.000
ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 602.709
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 45.000
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 17.000
ŽUPANIJSKA NATJECANJA 15.000
PROGRAM LOGOPEDA 73.000
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 10.000
ZAVIČAJNA NASTAVA 7.000
UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 78.000
ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 6.000
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 36.000
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 40.500
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 31.000
ŠKOLSKA SHEMA 75.000
NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 42.000
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 343.000
PRIPRAVNIŠTVO 82.500
PROJEKT POVEĆANJE POTROŠNJE RIBE U OŠ 410.000
ERASMUS + 92.000
BRUTO PLAĆE I NAKNADE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 22.900.000
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 1.097.364
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 2.100
ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA 130.690
RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STRUČ. ZNANJIMA I PED. VJEŠTIN. 98.161
PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA 590.842
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 235.571
GLAZBENI CIKLUS  – CLASSIC IN PAZIN 15.000
GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE 15.000
MALI KANAT 10.000
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 445.500
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 110.050
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 121.650
BAJKOMANIJA 5.000
KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 35.000
KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED 130.000
DIGITALIZACIJA GRAĐE 20.000
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 23.800
MUZEJ GRADA PAZINA 126.100
ADAPTACIJA IZLOŽBENIH PROSTORA 60.000
ISTARSKI PUTI MAJSTORA FRESAKA 20.400
IZLOŽBENA DJELATNOST 39.200
RESTAURACIJA GRAĐE 6.500