Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi za posebne namjene 2020.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.330.700
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 130.000
Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina 70.000
Spomenička renta 10.000
Naknada za korištenje grobnih mjesta 200.000
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 50.000
Doprinosi za šume 10.000
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štte 55.000
Naknada za pretovarnu stanicu 980.800
Vodni doprinos 40.000
Komunalni doprinosi 2.784.000
Komunalne naknade 6.000.900
Što se iz njih financira?
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.330.700
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 40.000
OTPLATA KREDITA IZGRADNJA PROMETNICE “CESTE 2D” U POSLOVNOJ ZONI CIBURI 421.000
CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – ZVONIK 32.000
CRKVA SV. NIKOLE – ZAMJENA PROZORA 23.000
IZGRADNJA POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA 30.000
OTPLATA KREDITA ŠKOLSKO-GRADSKA SPORTSKA DVORANA 904.500
OTPLATA KREDITA DOMA ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZ 108.000
JAVNA RASVJETA 400.000
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.668.500
OTPLATA KREDITA “MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE GRADA PAZINA” 20.000
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE 980.000
JAVNE PROMETNE POVRŠINE PO KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 50.000
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 670.000
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 290.000
PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 160.000
PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI 101.000
EKO AKCIJE 2.000
LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 20.000
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 30.000
OSTALI PROJEKTI 480.000
KOMUNALNE INTERVENCIJE – MJESNI ODBORI 20.000
SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN 161.000
SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 447.300
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 372.500
MJESNI ODBOR BERAM 111.500
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000
PAZI(N) PRORAČUN 101.500
MJESNI ODBOR GRDOSELO 10.000
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000
MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 10.000
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000
MJESNI ODBOR KRŠIKLA 10.000
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000
MJESNI ODBOR LINDAR 110.000
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000
PAZI(N) PRORAČUN 100.000
MJESNI ODBOR PAZIN 242.000
PAZI(N) PRORAČUN 242.000
MJESNI ODBOR STARI PAZIN 170.000
KOMUNALNE INTERVENCIJE 20.000
PAZI(N) PRORAČUN 150.000
MJESNI ODBOR TRVIŽ 110.000
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000
PAZI(N) PRORAČUN 100.000
MJESNI ODBOR ZABREŽANI 10.000
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000
MJESNI ODBOR ZAMASK 10.000
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000
MJESNI ODBOR ZAREČJE 106.400
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000
PAZI(N) PRORAČUN 96.400