Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi za posebne namjene 2020.

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 8.509.800,00
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 150.000,00
Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina 70.000,00
Spomenička renta 4.000,00
Naknada za korištenje grobnih mjesta 200.000,00
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 30.000,00
Doprinosi za šume 5.000,00
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štte 55.000,00
Naknada za pretovarnu stanicu 980.800,00
Vodni doprinos 15.000,00
Komunalni doprinosi 1.500.000,00
Komunalne naknade 5.500.000,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? PLANIRANO
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 461.000,00
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 40.000,00
OTPLATA KREDITA IZGRADNJA PROMETNICE “CESTE 2D” U POSLOVNOJ ZONI CIBURI 421.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.021.200,00
CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – ZVONIK 25.600,00
IZGRADNJA POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA 30.000,00
OTPLATA KREDITA ŠKOLSKO-GRADSKA SPORTSKA DVORANA 904.500,00
OTPLATA KREDITA DOMA ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZ 61.100,00
MJESNI ODBOR BERAM 102.500,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 1.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 101.500,00
MJESNI ODBOR LINDAR 100.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 100.000,00
MJESNI ODBOR PAZIN 242.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 242.000,00
MJESNI ODBOR STARI PAZIN 150.315,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 315,00
PAZI(N) PRORAČUN 150.000,00
MJESNI ODBOR TRVIŽ 100.600,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 600,00
PAZI(N) PRORAČUN 100.000,00
MJESNI ODBOR ZAREČJE 96.400,00
PAZI(N) PRORAČUN 96.400,00
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 7.302.950,00
JAVNA RASVJETA 400.000,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.631.900,00
OTPLATA KREDITA “MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE GRADA PAZINA” 20.000,00
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE 510.000,00
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 670.000,00
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 290.000,00
PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 217.000,00
PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI 101.000,00
EKO AKCIJE 2.000,00
LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 20.000,00
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 30.250,00
OSTALI PROJEKTI 410.000,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE – MJESNI ODBORI 20.000,00
SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN 161.000,00
SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 447.300,00
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 372.500,00