Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina
Preuzmi PDF

Javnosti predstavljen Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2017. godinu

gradonacelnik-1Na jučerašnjoj posljednjoj u nizu javnih rasprava posvećenoj aktivnoj uključenosti građana u proces donošenja gradskog proračuna, javnosti je predstavljen Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2017. godinu te rezultati projekta Pazi(n) proračun!.  Pred 40-ak zainteresiranih građana stali su Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić te pročelnici svih gradskih odjela uz prisutnost moderatora javne rasprave Igora Bajoka te predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina Borisa Demarka koji je uvodnim riječima otvorio javnu raspravu.

Gradonačelnik je istaknuo kako je ovo treće po redu predstavljanje proračuna u okviru projekta Pazi(n) proračun!. Ukratko je predstavio Strategiju razvoja Grada Pazina kao temeljni strateški dokument koji za rad gradske uprave pa tako i planiranje proračuna Grada Pazina. Osvrnuo se na proces donošenja proračuna, te istaknuo kako na prijedlog proračuna nije podnesen niti jedan amandman. Najavio je sjednicu Gradskog vijeća za 21. prosinca kada bi se proračun trebao usvojiti. Nakon toga započeo je s predstavljanjem  prijedloga proračuna za 2017. godinu koji iznosi 106.265.069,50 kn. Iako je iznos veći u odnosu na plan za 2016. godinu, istaknuo je da je proračun zapravo planiran na istoj razini ukoliko se u obzir uzmu projekti koji će se financirati iz vanjskih izvora, a koji su prema organizacijskoj klasifikaciji planirani u Uredu Grada. Nadalje, ističe da su u gradskom proračunu planirani svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika, a sukladno Odluci Gradskog vijeća, planiran je početak poslovanja preko sustava riznice – jedinstvenog računa Grada i proračunskih korisnika.

Nadležni su pročelnici potom, svaki u svome dijelu predstavili Proračun Grada Pazina za 2017. godinu.

Zoran Sloković, predstojnik Ureda Grada predstavio je programe Ureda Grada koji u proračunu za 2017. godinu ukupno iznose 10.965.398,00 kn, od čega je planirano čak 9.241.461,00 kn rashoda u okviru projekata koji će se prijaviti na natječaje iz europskih fondova. Govorio je i o ostalim djelatnostima Ureda grada, od čega valja istaknuti jedinstveni projekt Istra Inspirit Fantasy Park.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Maja Stranić Grah istaknula je kako je Upravni odjel u gradskom proračunu zastupljen sa 8 programa, te jednim proračunskim korisnikom – Javnom vatrogasnom postrojbom Pazin. Na raspolaganju Upravnog odjela za iduću godinu stoji sveukupno 19.205.361,00 kn. Istaknula je program poticanja gospodarstva u sklopu kojega je najznačajnija stavka razvoj poslovne infrastrukture koja se odnosi na realizaciju projekta poduzetničkog inkubatora koji će se prijaviti na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta. Nadalje, govorila je o programu razvoja gospodarskih zona Ciburi 1 i Podberam gdje se planira gradnja cestovne infrastrukture. Novost u proračunu je Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za što je predviđeno 60.000,00 kn. Od ukupnog iznosa proračunskih sredstava vezanih za ovaj Upravni odjel na Javnu vatrogasnu postrojbu kao proračunskog korisnika otpada 4.774.991,00 kn.

Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti predstavila je proračunska sredstva namijenjena ovom gradskom odjelu po pojedinim područjima. Ukupno je u proračunu predviđeno 42.202.994,28 kn od čega se 29.619.374,00 kn odnosi na odgoj i obrazovanje. Ostatak sredstava otpada na kulturu, socijalnu skrb i zdravstvo, sport i rekreaciju, te mjesne odbore. Istaknula je kako ovaj upravni odjel ima u nadležnosti više  proračunskih korisnika, a sredstva namijenjena pojedinim proračunskim korisnicima raspoređena su kako slijedi: Dječji vrtić Olga Ban; 18.000.000,00 kn, OŠ Vladimira Nazora; 7.363.374,00 kn, Pučko otvoreno učilište; 3.351.500,00 kn; Gradska knjižnica Pazin; 1.087.197,00 kn, Muzej grada Pazina; 789.426,78 kn, Mjesni odbori (kao novost među proračunskim korisnicima); 636.749,00 kn, dok na sam Upravni odjel otpada 10.974.747,50 kn.

Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo predstavio je dio proračuna koji se odnosi na ovaj upravni odjel.  Za navedeni upravni odjel u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu 32.764.450,00 kn. Financijski su najznačajniji programi održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (10.171.000,00 kn), te gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (14.979.000,00 kn). Ostatak sredstava planira se utrošiti na plan gradnje komunalnih vodnih građevina (1.241.000,00 kn), program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (2.329.700,00 kn), te ostali programi (4.043.750,00 kn).

Na kraju predstavljanja proračuna, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju ukratko je predstavio djelatnosti Službe te istaknuo dodane vrijednosti unutarnje revizije i zajedničke zadatke upravljačke strukture i unutarnje revizije.

Po završetku predstavljanja Prijedloga proračuna, pročelnica Maja Stranić Grah osvrnula se na rezultate projekta Pazi(n) proračun!. Napomenula je da su ukupna sredstva namijenjena realizaciji malih komunalnih akcija, ove godine povećana sa 300 na 500 tisuća kuna isključivo na zahtjev građana. Ističe da su javne rasprave održane u svih 12 mjesnih odbora na kojima je prisustvovalo ukupno 158 građanki i građana, te je odabrano 40 malih komunalnih akcija procijenjene vrijednosti 497.799,00 kn. Nakon toga predstavila je rezultate glasanja građana o prioritetu vezanom za velike investicijske projekte. Prema glasovima okupljenih na raspravama, najveći prioritet dobio je projekt izgradnje novog autobusnog kolodvora u Pazinu, potom izgradnja Doma za starije osobe, dogradnja matične Osnovne škole i na kraju Plan upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice.

Nakon uvodnog dijela, otvorena je javna rasprava sa prisutnim građanima.

Gospodin Josip Šišović, mišljenja je da se u javnosti Pazin premalo predstavlja kao sjedište županije, upućuje pohvalu gradskoj upravi zbog postavljanja javne rasvjete u ulici Josipa Voltića. Ukazuje na tri nedostatka na području Pazina, a to je neadekvatni ulaz na benzinsku postaju Petrol, nepostojanje rukohvata na području silaska ulice Josipa Voltića na glavnu prometnicu, te nepostojanje doma za starije i nemoćne u Pazinu. Žali se isto tako na nezainteresiranost medija za javne rasprave.

Igor Bajok je odgovorio kako je ulaz na Petrol detaljno raspravljen prilikom javne rasprave na Starom Pazinu i kako su mediji privatni pa se na njih ne može utjecati.

Gradonačelnik se nadovezao riječima da gradska uprava nastoji ispuniti sve potrebe građana, ali problematika kod postavljanja rukohvata su neriješeni imovinsko – pravni odnosi, koji će se svakako nastojati riješiti u budućem razdoblju.

Boris Demark je otvorio pitanje predizbornog proračuna s obzirom na njegovu visinu, te prisutnosti visokog stupnja neizvjesnosti u poreznoj politici.

Maja Stranić Grah osvrnula se na prikaz proračuna prema izvorima iz kojeg je vidljivo da je proračun planiran na razini 2016. godine, sudeći prema općim prihodima i primicima koje sačinjavaju većinom porezni prihodi baš iz razloga neizvjesnosti koje sa sobom povlači porezna reforma. Nadovezala se da je od 2009. godine na snazi smanjenje osnovice za obračun plaća djelatnika gradske uprave i proračunskih korisnika zbog smanjenog priljeva općih prihoda i primitaka. Danas su održani pregovori sa Sindikatima koji su zahtijevali vraćanje osnovice za 2% tj. smanjenje od 3%, međutim dogovoreno je samo 1,2%, odnosno smanjenje od 3,8%. Ukoliko prihodi u 2017. godini budu ostvareni na razini 2016. godine ili čak manji, materijalna prava djelatnicima neće biti isplaćena.

Gradonačelnik je istaknuo kako je prilikom njegovog preuzimanja dužnosti 2009. godine Grad bio u nezahvalnoj financijskoj situaciji sa 13 milijuna kuna deficita, ali se odgovornim radom svake godine postižu bolji financijski rezultati, te je od 2013. godine nadalje svake godine ostvaren suficit u proračunu te se na taj način manjak sveo na oko 4 mil. kn. Uz to na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća upućena je Odluka o raspodjeli rezultata odnosno pokriću manjka kojom je definiran način i dinamika njegova pokrića.

Na pitanje građanina da li su Vladi predstavljeni planirani projekti i kakav je stav Vlade prema Inspirit Fantasy parku, Gradonačelnik je odgovorio kako je premjer najavio podršku projektu, te kako je Inspirit Fantasy park uvršten na listu strateških projekata RH te se aktivno prezentira investitorima.

Jedan je građanin postavio upit vezano za izgradnju spojne ceste na Vranici koja se već godinama planira u proračunu međutim realizacija uvijek izostane. Isto tako mišljenja je da bi prostori Spomen doma trebali biti otvoreni za okupljanje udruga i građana što je uz visoku cijenu najma nemoguće.

Elvis Kliman detaljno je pojasnio imovinsko – pravne probleme koji trenutno sprječavaju gradnju spojne ceste na Vranici. Gradonačelnik se nadovezao kako je 2010. godine ishodovana projekta dokumentacija, a na navedenom području problem predstavlja i nemogućnost gradnje parkirališta zbog zabrane od strane Hrvatskih željeznica.

Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta odgovorio je na pitanje cijene najma. Naime, iznajmljivanje je jedna od djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta kroz koje se financira njegova programska djelatnost. Od 60 do 70% ukupnih prihoda, Pučko otvoreno učilište ostvaruje iz vlastitih djelatnosti. Nevija Srdoč se nadovezala riječima kako je Pučko otvoreno učilište bilo suočeno sa velikim financijskim opterećenjem iz prošlosti, te ističe da se radi na tome da se prostori učine dostupnijima svima koji rade za opće dobro.

Na pitanje Josipa Šišovića o troškovima organizacije Festivala palačinki, Zoran Sloković je pojasnio kako je u proračunu predviđeno 100.000 kn za ovu namjenu, međutim prema sadašnjem obračunu kojega doduše treba uzeti sa rezervom jer nije još konačan, Grad će na cjelokupnu organizaciju Festivala palačinki utrošiti 35.000 kn budući da će se veći dio pokriti iz prihoda od prodaje ulaznica. Ne treba zaboraviti i da je taj dan kroz Pazin prošlo oko 4.000 ljudi, a treba uzeti u obzir i pozitivan učinak na promet lokalnih trgovaca i ugostitelja.

Raspravu je zaključio Gradonačelnik Grada Pazina.