Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Proračun za 2015. godinu

Odakle dolazi novac u Proračun?

57.614.931,00
NAZIV IZNOS
Opći prihodi i primici 21.891.959,00
Prihodi za posebne namjene 8.781.900,00
Pomoći iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije 9.335.622,00
Tekuće i kapitalne pomoći 12.132.900,00
Donacije Grad Pazin 400.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.322.550,00
Namjenski primici od zaduživanja 1.750.000,00

Što se njime financira?

/ strateški prioriteti i veći rashodi /

* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)

*ažurirano: 24.12.2015.