Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Koliko poreza i prireza na dohodak iz vaše plaće dolazi u gradski Proračun u 2015. godini?

Obračun plaće

Za zaposlenog s prebivalištem na području Grada Pazina koji ima jedno dijete, neto plaća 4.578,47 kn

Iznos
1. Bruto plaća (Bruto 1) 5.850,72
2. Doprinosi za mirovinska osiguranja (iz plaće) 20% 1.170,14
     I. stup mirovinskog osiguranja 15% 877,61
    II. stup mirovinskog osiguranja 5% 292,54
3. Dohodak (1-2) 4.680,57
4. Osobni odbitak 3.900,00
5. Porezna osnovica -oporeziv dohodak (3-4) 780,57
   a) 2.200,00 *12% 93,67
   b) 3.600,00 * 25% 0,00
   c) 0*40% 0,00
6. Ukupno porez na dohodak 93,67
7. Prirez porezu na dohodak (9%*6) 8,43
8. Neto za isplatu (3-6-7) 4.578,47
Doprinosi na plaću 1.006,32
1. Doprinos za zdravstveno osiguranje 15% 877,61
2. Doprinos za zapošljavanje 1,7% 99,46
3. Doprinos za zdravstvenu zaštitu na radu 0,5% 29,25
Bruto 2 6.857,04

Raspodjela poreza i doprinosa iz plaće

Prihodi Grada Pazina

UKUPNO PRIHOD GRADA PAZINA – POREZ I PRIREZ 67,35
Iznos
1. Porez na dohodak 58,92
a) 60% Poreza na dohodak ostvarenog od građana s prebivalištem na području Grada Pazina 56,20
b) 1,9% Poreza na dohodak ostvarenog od građana s prebivalištem na području Grada Pazina za decentralizirane funkcije osnovnog školstva 1,78
c) 1% Poreza na dohodak ostvarenog od građana s prebivalištem na području Grada Pazina za decentralizirane funkcije vatrogastva 0,94
d) Pomoći izravnjanja iz 16% Poreza na dohodak ostvarenog od građana s prebivalištem na području Grada Pazina, koji je prihod državnog proračuna, ovisno o tome da li smo prikupljanjem 1,9% za školstvo i 1% za vatrogastvo prikupili iznos koji je Vlada Uredbom propisala kako minimalni standard
2. Prirez porezu na dohodak 8,43