Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Proračun za 2019. godinu

Odakle dolazi novac u Proračun?

 

 

IZVOR PLANIRANO %
OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.364.050 24,24
VLASTITI PRIHODI 9.965.720 9,53
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.087.600 9,64
POMOĆI 38.676.122 36,97
DONACIJE 611.090 0,58
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.307.720 4,12
NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 15.605.125 14,92
SVEUKUPNO PRIHODI 104.617.427 100,00

Što se njime financira?

/ strateški prioriteti i veći rashodi /

* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)