Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Opći prihodi i primici za 2019. godinu

OPĆI PRIHODI I PRIMICI – UKUPNO 25.364.050,00
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 18.907.690,00
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IZNAJMLJIVANJA 100.000,00
POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 25.000,00
POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 350.000,00
POREZ NA PROMET NEKRETNINA 900.000,00
POREZ NA POTROŠNJU ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA 340.000,00
POREZ NA TVRTKU ODNOSNO NAZIV TVRTKE 1.000,00
KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU 10.000,00
NAKNADE ZA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE OSTALE KONCESIJE 30.000,00
PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSTROJENJA I OPREME 5.000,00
PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA STAMBENIH OBJEKATA 100.000,00
PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA 2.100.160,00
PRIHODI OD ZAKUPA PODUZETNIČKI INKUBATOR 15.000,00
OSTALI PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE – SAJAM 430.000,00
OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – HT 900.200,00
GRADSKE I OPĆINSKE UPRAVNE PRISTOJBE 200.000,00
BORAVIŠNE PRISTOJBE 30.000,00
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 300.000,00
PRIHODI OD USLUGE NAPLATE NUV 300.000,00
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – PODUZETNIČKI INKUBATOR 20.000,00
OSTALE NESPOMENUTE KAZNE 100.000,00
OSTALI PRIHODI 200.000,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
OPĆI PRIHODI I PRIMICI – UKUPNO 24.928.425,00
REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 300.000,00
SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00
SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 55.000,00
NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 25.000,00
SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 3.000,00
PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 50.000,00
WEB STRANICE GRADA 10.000,00
PROSLAVA 1. MAJA 22.000,00
DAN GRADA 115.000,00
RIM 100.000,00
VESELI PROSINAC 10.000,00
FESTIVAL PALAČINKI 100.000,00
OSTALE MANIFESTACIJE 3.000,00
RUJANSKE SVEČANOSTI 10.000,00
PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 10.000,00
E-BIKE SHARE POINT SRCE ISTRE 148.800,00
I-ARCHEO.S 96.860,00
INSPIRIT FANTASY PARK 69.500,00
REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 5.263.100,00
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.467.600,00
INLORE 84.000,00
OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 242.500,00
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 1.298.500,00
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 100.000,00
OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 255.000,00
PRORAČUNSKA ZALIHA 50.000,00
MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA 90.000,00
SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 25.000,00
PODUZETNIČKI INKUBATOR – PAZIN UP 56.200,00
SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 75.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 10.000,00
POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA 10.000,00
POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 15.000,00
REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE 285.000,00
SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 20.000,00
PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU 51.200,00
IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 80.000,00
STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 508.000,00
NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA 20.000,00
OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00
POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 68.000,00
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 5.000,00
PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000,00
UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 45.000,00
SUFINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOSLKOG ODGOJA DRUGIH OSNIVAČA/OBRTA DADILJA 85.000,00
REKONSTRUKCIJA DONJEG VRTIĆA 125
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 47.000,00
SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 76.000,00
BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 8.000,00
PAZINSKA CITADELA 63.000,00
SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 7.000,00
PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 10.000,00
OSTALE POTREBE U KULTURI 32.000,00
DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 57.000,00
ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 492.000,00
SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 660.000,00
SPORTSKE MANIFESTACIJE 89.240,00
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 80.000,00
DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 15.000,00
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 160.000,00
JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE 360.000,00
NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 270.000,00
NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 50.000,00
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 4.800,00
POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 40.000,00
OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 104.500,00
DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN 130.000,00
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 44.000,00
DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA 70.000,00
DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA 443.300,00
PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA 72.000,00
PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA RODITELJIMA 6.000,00
ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 80.000,00
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 160.000,00
POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU 110.000,00
POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKBI I I ZDRAVSTVU 140.000,00
POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI 220.000,00
POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA 110.000,00
IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 153.000,00
LIFE.SEC.ADAPT 24.400,00
PROEDUEKO 18.900,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 520.000,00
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 520.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 4.977.000,00
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 4.947.000,00
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 30.000,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 556.450,00
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 326.000,00
USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA 51.000,00
NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE 55.000,00
RAD S DAROVITIM UČENICIMA 25.000,00
PROGRAM LOGOPEDA 22.250,00
ŠSK MLADOST 5.000,00
ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE 20.000,00
NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 30.000,00
GRAĐANSKI ODGOJ 22.200,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 860.000,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 790.000,00
GLAZBENI PROGRAMI  – REDOVNI 70.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 470.000,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 420.000,00
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 40.000,00
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 10.000,00
MUZEJ GRADA PAZINA 533.000,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 510.849,00
NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 2.000,00
NOĆ MUZEJA 825
MEĐUNARODNI DAN MUZEJA – DEFINIRAJ NEDEFINIRNO 1.875,00
STALNA MUZEJSKA IZLOŽBA TISKARSTVO U PAZINU 2.000,00
OPREMANJE ČUVAONICE MUZEJA GRADA PAZINA 9.319,00
KAD ZAZVONE ZVONA 6.132,00
MJESNI ODBOR BERAM 4.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 4.000,00
MJESNI ODBOR GRDOSELO 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR HEKI 4.950,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 4.950,00
MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR KRŠIKLA 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR LINDAR 19.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 19.000,00
MJESNI ODBOR STARI PAZIN 7.500,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 7.500,00
MJESNI ODBOR TRVIŽ 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR ZABREŽANI 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR ZAMASK 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR ZAREČJE 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00