Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Proračun za 2018. godinu

Odakle dolazi novac u Proračun?

 

 

IZVOR PLANIRANO %
OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.509.191,00 29,33
VLASTITI PRIHODI 8.964.922,00 10,73
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.071.050,00 10,86
POMOĆI 35.064.801,00 41,96
DONACIJE 625.800,00 0,75
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 4.624.100,00 5,53
NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 700.000,00 0,84
UKUPNO 83.559.864,00 100,00

Što se njime financira?

/ strateški prioriteti i veći rashodi /

* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)

* ažurirano 13.1.2018.