Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Izvori financiranja za 2018. godinu

Izvori financiranja za 2018. godinu

 

OPĆI PRIHODI I PRIMICI
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 17.209.191,00
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO OSNOVI KAMATA NA ŠTEDNJU 700.000,00
POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 25.000,00
POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 500.000,00
POREZ NA PROMET NEKRETNINA 950.000,00
POREZ NA POTROŠNJU ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA 590.000,00
KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU 20.000,00
NAKNADE ZA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE OSTALE KONCESIJE 40.000,00
PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSTROJENJA I OPREME 5.000,00
PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA STAMBENIH OBJEKATA 150.000,00
PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA 2.600.000,00
OSTALI PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE – SAJAM 350.000,00
GRADSKE I OPĆINSKE UPRAVNE PRISTOJBE 400.000,00
BORAVIŠNE PRISTOJBE 30.000,00
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 300.000,00
OSTALE NESPOMENUTE KAZNE 190.000,00
OSTALI PRIHODI 200.000,00
PRIHODI OD USLUGE NAPLATE NUV 250.000,00
UKUPNO 24.509.191,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 298.350,00
SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00
SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 2.000,00
NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 15.000,00
SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 3.000,00
PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 50.000,00
PROTOKOL 20.000,00
SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA 40.000,00
WEB STRANICE GRADA 10.000,00
PROSLAVA 1. MAJA 22.000,00
DAN GRADA 152.400,00
RIM 150.000,00
VESELI PROSINAC 75.000,00
FESTIVAL PALAČINKI 100.000,00
OSTALE MANIFESTACIJE 2.500,00
RUJANSKE SVEČANOSTI 10.000,00
PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 10.000,00
KULTOURSPIRIT 264.000,00
I-ARCHEO.S 84.000,00
INSPIRIT FANTASY PARK 51.400,00
REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 5.044.700,00
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.241.450,00
OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 347.700,00
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 887.000,00
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 65.000,00
OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 75.000,00
PRORAČUNSKA ZALIHA 50.000,00
MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA 130.000,00
SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 25.000,00
SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 75.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 20.000,00
POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA 10.000,00
POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 15.000,00
REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE 300.000,00
SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 40.000,00
PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU 60.000,00
STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 520.000,00
NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA 20.000,00
OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00
POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 58.000,00
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 123.000,00
PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000,00
UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 45.000,00
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 48.000,00
SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 19.500,00
VILLA BAXA 18.400,00
BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 6.800,00
PAZINSKA CITADELA 22.100,00
SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 23.500,00
PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 15.000,00
OSTALE POTREBE U KULTURI 35.000,00
DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 20.000,00
ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 492.000,00
SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 660.000,00
SPORTSKE MANIFESTACIJE 117.000,00
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 80.000,00
DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 15.000,00
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 200.000,00
JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE 320.000,00
NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 270.000,00
NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 60.000,00
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 11.000,00
POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 60.000,00
OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 120.000,00
DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN 124.757,00
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 52.000,00
DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA 75.000,00
DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA 218.000,00
TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA 6.000,00
ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 110.000,00
IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 562.500,00
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 160.000,00
POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U ODGOJU I OBRAZOVANJU 110.000,00
POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U SOCIJALNOJ SKBI I I ZDRAVSTVU 140.000,00
POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U KULTURI 220.000,00
POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA 110.000,00
IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 191.000,00
PROJKET LIFE.SEC.ADAPT 114.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 520.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 4.769.900,00
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE 100.000,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 275.000,00
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 15.000,00
NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE 60.000,00
NABAVA OPREME 100.000,00
RAD S DAROVITIM UČENICIMA 24.000,00
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 18.370,00
PROGRAM LOGOPEDA 73.250,00
ŠSK MLADOST 5.000,00
ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE 25.000,00
NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 38.150,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 750.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 420.000,00
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 40.000,00
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 10.000,00
MUZEJ GRADA PAZINA
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 506.000,00
ADAPTACIJA I OPREMANJE VOJARNE 20.000,00
PROGRAMSKA DJELATNOST 7.000,00
MJESNI ODBOR BERAM
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR GRDOSELO
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR HEKI
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR KAŠĆERGA
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR KRŠIKLA
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR LINDAR
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 19.000,00
MJESNI ODBOR STARI PAZIN
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 7.000,00
MJESNI ODBOR TRVIŽ
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR ZABREŽANI
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 11.464,00
MJESNI ODBOR ZAMASK
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR ZAREČJE
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
UKUPNO 24.309.191,00