Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Projekti planirani za sufinanciranje sredstvima EU u 2018. godini

Odobreni projekti za sufinanciranje sredstvima EU u 2018. godini

1) LIFE.SEC.ADAPT – Grad Pazin sudjeluje u provedbi ovog projekta započetog krajem 2015. godine u suradnji s 22 partnerske organizacije s ciljem ublažavanja klimatskih promjena Program Europske unije  LIFE
Life Climate Action Program Life 2014-2020.
2) KULTOURSPIRIT – Grad Pazin započeo je provedbu ovog projekta krajem 2016. g. u suradnji s Gradom Buzetom, općinama Kanfanar i Svetvinčenat, Istarskom županijom i udrugom Istra Inspirit, a čiji je cilj turističko – gospodarski razvoj grada koji uključuje pripremu dokumentacije za revitalizaciju starogradske jezgre, kulturnih dobara te izradu Plana upravljanja povijesnom jezgrom grada Pazina. Fond za regionalni razvoj
3) I.ARCHEOS – Planirani početak projekta je u siječnju 2018. godine s trajanjem 18 mjeseci, u suradnji sa partnerima Consorzio Teatro Publico Pugliese, Bari (nositelj projekta), Regione Abruzzo, L’Aquila; Marche Theatro scarl, Ancona; Pučko otvoreno učilište Poreč; Grad Crikvenica. Projektne aktivnosti usmjerene su na okupljanje ključnih dionika MSP-a i javnih institucija iz područja održivog turizma, upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom, kulturnih operatera, tradicionalnih zanata i sl. u javno privatni klaster kojemu je cilj stvaranje novih turističkih itinerara od zajedničkog interesa te na organizaciju pilot akcija za testiranje i demonstriranje učinkovitosti planiranih aktivnosti, učinkovitosti “Integriranog sustava prirodne i kulturne baštine i kulturnih aktivnosti” te za unapređenje i promicanje kulturne i prirodne baštine (materijalne i nematerijalne). INTERREG Italija – Hrvatska
4) INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ – projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju čiji je korisnik Grad Pazin i gradovi partneri na projektu Labin, Poreč, Rovinj i Umag Europski socijalni fond

Više o projektima Grada Pazina na www.pazin.hr.