Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi za posebne namjene 2018.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 150.000,00
NAKNADA ZA KORIŠTENJE NAFTNE LUKE, NAFTOVODA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 40.000,00
SPOMENIČKA RENTA 25.000,00
NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA 300.000,00
NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE NEKRETNINE U PROSTORU 50.000,00
DOPRINOSI ZA ŠUME 20.000,00
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTTE 50.000,00
NAKNADA ZA PRETOVARNU STANICU 417.250,00
VODNI DOPRINOS 40.000,00
KOMUNALNI DOPRINOSI 3.600.000,00
KOMUNALNE NAKNADE 4.374.800,00
PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN  
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO 4.000,00
UKUPNO 9.071.050,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 40.000,00
CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – FRESKE 30.000,00
CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – ZVONIK 42.000,00
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 160.000,00
JAVNA RASVJETA 800.000,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE: 4.115.000,00
ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA
ODRŽAVANJE ČISTOĆE
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
UPRAVLJANJE SAJMOM
ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA
ODRŽAVANJE OSTALIH NERAZVRSTANIH CESTA
ODRŽAVANJE GROBLJA
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
PRIGODNO UKRAŠAVANJE NASELJA
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE: 70.000,00
RADOVI TRVIŽ (BRIG)
RADOVI RIJAVAC
UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ 130.000,00
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA: 750.000,00
PROŠIRENJE GROBLJA LINDAR
IZGRADNJA KAPELE ZAREČJE
IZGRADNJA KAPELE BERAM
GROBLJE STARI PAZIN – SV. LUCIJA
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU: 792.000,00
KONZULTANTSKE USLUGE ZA PROVEDBU JPP (MASTERPLAN JAVNE RASVJETE)
STANCIJA PATAJ – PRIPREMA INSTALACIJE UZ KANALIZACIJU
BELCI – PRIPREMA INSTALACIJE UZ VODOVOD
LINDAR – PRIPREMA INSTALACIJE UZ SANITARNU KANALIZACIJU IVS (JAVNA RASVJETA I DTK)
PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 350.000,00
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 30.000,00
PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI 95.000,00
EKO AKCIJE 2.000,00
LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 80.000,00
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 90.000,00
OSTALI PROJEKTI 306.500,00
PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE 20.000,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE – MJESNI ODBORI 30.000,00
SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN 161.000,00
SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 42.000,00
IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA) 214.250,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN
FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 4.000,00
MJESNI ODBOR BERAM
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00
MJESNI ODBOR GRDOSELO
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 34.100,00
MJESNI ODBOR HEKI
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00
PAZIN(N) PRORAČUN 35.000,00
MJESNI ODBOR KAŠĆERGA
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00
MJESNI ODBOR KRŠIKLA
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00
MJESNI ODBOR LINDAR
KOMUNALNE INTERVENCIJE 13.700,00
PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00
MJESNI ODBOR PAZIN
PAZI(N) PRORAČUN 179.500,00
MJESNI ODBOR STARI PAZIN
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 75.000,00
MJESNI ODBOR TRVIŽ
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00
MJESNI ODBOR ZABREŽANI
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00
MJESNI ODBOR ZAMASK
PAZI(N) PRORAČUN 45.000,00
MJESNI ODBOR ZAREČJE
PAZI(N) PRORAČUN 45.000,00
UKUPNO 9.071.050,00