Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Namjenski prihodi od zaduživanja 2018.

NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA  
PRIMLJENI KREDITI – KARTKOROČNI 700.000,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE