Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi za posebne namjene 2019.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – UKUPNO 10.087.600,00
PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 100.000,00
NAKNADA ZA KORIŠTENJE NAFTNE LUKE, NAFTOVODA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 70.000,00
SPOMENIČKA RENTA 10.000,00
NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA 650.000,00
NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE NEKRETNINE U PROSTORU 50.000,00
DOPRINOSI ZA ŠUME 10.000,00
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTTE 55.000,00
NAKNADA ZA PRETOVARNU STANICU 1.902.600,00
VODNI DOPRINOS 40.000,00
KOMUNALNI DOPRINOSI 2.000.000,00
KOMUNALNE NAKNADE 5.200.000,00
   
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?  
   
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – UKUPNO 11.099.870,00
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 40.000,00
RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 40.000,00
CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – ZVONIK 10.000,00
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 140.000,00
IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 725.000,00
JAVNA RASVJETA 700.000,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.071.100,00
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE 520.000,00
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 778.000,00
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 448.000,00
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 5.000,00
PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 160.000,00
PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI 101.000,00
EKO AKCIJE 2.000,00
LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 20.000,00
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 38.375,00
OSTALI PROJEKTI 515.000,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE – MJESNI ODBORI 40.000,00
SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN 322.000,00
SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 750.000,00
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 680.000,00
IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA) 222.600,00
MJESNI ODBOR BERAM 11.000,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 11.000,00
MJESNI ODBOR GRDOSELO 110.000,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 100.000,00
MJESNI ODBOR HEKI 110.000,00
PAZIN(N) PRORAČUN 110.000,00
MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 110.000,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 100.000,00
MJESNI ODBOR KRŠIKLA 132.100,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 28.800,00
PAZI(N) PRORAČUN 103.300,00
MJESNI ODBOR LINDAR 13.700,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 13.700,00
MJESNI ODBOR STARI PAZIN 25.010,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 25.010,00
MJESNI ODBOR TRVIŽ 28.800,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 28.800,00
MJESNI ODBOR ZABREŽANI 111.185,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 101.185,00
MJESNI ODBOR ZAMASK 110.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 110.000,00
MJESNI ODBOR ZAREČJE 10.000,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00