Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Opći prihodi i primici 2015.

 Opći prihodi i primici

NAZIV IZNOS
Porez i prirez na dohodak 14.423.609,00
Porez na kuće za odmor 25.000,00
Porez na korištenje javnih površina 400.000,00
Porez na promet nekretnina 851.600,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 400.000,00
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 685.000,00
Kamate na depozite po viđenju 12.000,00
Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe -ostale koncesije 70.000,00
Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme 5.000,00
Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 120.000,00
Prihodi od zakupa poslovnih objekata 2.580.000,00
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 400.000,00
Gradske i općinske upravne pristojbe 450.000,00
Boravišne pristojbe 15.000,00
Ostale nespomenute kazne 60.000,00
Ostali prihodi 560.000,00
ARCHEO.s 90.000,00
UKUPNO 21.147.209,00
 RASHODI KOJI SE IZ NJIH FINANCIRAJU:
Redovna djelatnost upravnih odjela 5.013.290,00
Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela 445.000,00
Sredstva za rad političkih stranaka 100.000,00
Sredstva za rad nacionalnih manjina 58.000,00
Nagrade i priznanja Grada Pazina 6.000,00
Prijem i uzvratni posjeti 42.000,00
Obilježavanje Dana Grada i blagdana 335.000,00
Sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija 65.000,00
Web stranice Grada 15.000,00
Organizacija gradskih manifestacija 260.000,00
Prijava projekata na natječaje nacionalnih i europskih fondova 45.000,00
Troškovi za redovan rad upravnih tijela 1.984.025,00
Otplata kamata za primljene kredite 420.000,00
Otplata glavnice za primljene kredite 1.335.000,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa 65.000,00
Ostali financijski poslovi 43.000,00
Proračunska zaliha 50.000,00
Mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja 125.000,00
Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 25.000,00
Poticanje poduzetništva u poljoprivredi 20.000,00
Sufinanciranje turističke djelatnosti 30.000,00
Osnivanje razvojne agencije „Srce Istre“ 16.600,00
Provedba projekta Pazi(n) proračun! 15.000,00
Redovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice 300.000,00
Sufinanciranje aktivnosti zaštite i spašavanja 40.000,00
Rashodi za zaposlene – JVP 412.100,00
Rashodi za aktivnosti mjesnih odbora 50.000,00
Izbori za vijeća mjesnih odbora 76.000,00
Program Dana dječje radosti 55.000,00
Stipendiranje učenika i studenata 450.000,00
Nagrade Grada uspješnim učenicima 8.000,00
Obilježavanje Svjetskog dana učitelja 12.000,00
Potpore programima učenika i udruga 34.700,00
Odmaralište Špadići 25.000,00
Sufinanciranje izdavačke djelatnosti 19.600,00
Programska aktivnost kuće za pisce 15.000,00
Ostale potrebe u kulturi 22.500,00
Program kulturnog ljeta “U Lindaru gradu” 5.000,00
Uređenje Društvenog centra Veli Jože 150.000,00
Zajedničke potrebe u sportu (školovanje kadra, pregledi, nabava opreme, energenti za kombi vozilo) 150.000,00
Sportske udruge i klubovi 500.000,00
Sportske manifestacije 100.000,00
Održavanje sportskih objekata 218.000,00
Donacije za rad školskih klubova 12.000,00
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 140.700,00
Potpora za novorođenčad 320.000,00
Sufinanciranje boravka djece u vrtiću 233.000,00
Topli obrok učenika osnovne škole 58.000,00
Materijalna zaštita za učesnike NOR-a 20.600,00
Pomoć socijalno ugroženim osobama – jednokratne novčane pomoći 45.000,00
Ostale socijalne pomoći 85.000,00
Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Pazin 120.000,00
Djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin 60.500,00
Ustanove za posebne potrebe djece i odraslih – Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula 60.000,00
Sufinanciranje djelatnosti zdravstvenih ustanova 161.000,00
Organizirane aktivnosti za starije osobe 26.000,00
Pomoć u kući starijim osobama 180.000,00
Potpore za programe javnih potreba po javnom pozivu 550.000,00
Redoviti programi vrtića i jaslica 4.418.624,00
Proširenje i rekonstrukcija vrtića – projektna dokumentacija 69.500,00
Nabava opreme – vrtić 26.000,00
Program produženog boravka učenika u školama 108.000,00
Program s učenicima s teškoćama u razvoju 56.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika – OŠ 10.000,00
Program stvaralaštva – OŠ 20.000,00
Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti – OŠ 13.000,00
Naknade učiteljima za realizaciju izvanučioničke nastave 37.000,00
Nabava opreme – OŠ 85.000,00
Program za darovitu djecu -OŠ 10.000,00
Udžbenici za djecu prvog razreda osnovne škole 39.000,00
Redovna djelatnost ustanove – Pučko otvoreno učilište 498.070,00
Programska djelatnost kultura i obrazovanje – Pučko otvoreno učilište 50.000,00
Redovna djelatnost ustanove – Knjižnica 418.350,00
Nabava knjiga – Knjižnica 40.000,00
Redovna djelatnost ustanove – Muzej 553.000,00
Nabava muzejskih izložaka 12.000,00
Program selektivnog prikupljanja otpada 158.500,00
Izrada Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice 35.000,00
Projekt LIFE.SEC.ADAPT 7.300,00
Redovna djelatnost Službe za unutarnju reviziju 243.801,00