Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi za posebne namjene 2015.

Prihodi za posebne namjene

 

 NAZIV IZNOS 
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 120.000,00
Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina 70.000,00
Spomenička renta 10.000,00
Naknada za korištenje grobnih mjesta 400.000,00
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 403.000,00
Doprinosi za šume 20.000,00
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 50.000,00
Naknada za pretovarnu stanicu 182.000,00
Vodni doprinos 80.000,00
Komunalni doprinosi 2.570.000,00
Komunalne naknade 4.456.300,00
Naknade za priključak – Istarski vodovod 500,00
UKUPNO 8.361.800,00
 RASHODI KOJI SE IZ NJIH FINANCIRAJU:
Troškovi za redovan rad upravnih tijela 50.000,00
Poticajne mjere u poljoprivredi 27.000,00
Odmaralište Špadići – legalizacija 68.400,00
Crkva Sv. Nikole u Pazinu 35.900,00
Sanacija kuće Rapicio 20.000,00
Usluge investicijskog i tekućeg održavanja 40.000,00
Javna rasvjeta – el. energija 750.000,00
Tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture 5.000.000,00
Građenje objekata i uređaja kom infrastrukture za nerazvrstane ceste – cesta Gortanov brijeg 110.000,00
Proširenje groblja Pazin – zemljište, dokumentacija 84.000,00
Proširenje groblja Lindar – dokumentacija 22.000,00
Kapela Zarečje – dokumentacija 25.000,00
Uređenje groblja Trviž 82.500,00
Kapela Beram – dokumentacija 24.000,00
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada – Jelenčići 200.000,00
Program selektivnog prikupljanja otpada – Jelenčići, kante i kontejneri i dr. 1.298.500,00
Program suzbijanja zaraznih bolesti 96.000,00
Eko akcije 5.500,00
Legalizacija objekata u vlasništvu Grada 115.000,00
Komunalne intervencije – mjesni odbori 486.100,00
Građevine za javnu odvodnju 242.000,00