Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Što su porezni i ostali nenamjenski prihodi i što financiraju?

20.701.000,00
NAZIV IZNOS
Porez i prirez na dohodak 14.950.000,00
Porez na kuće za odmor 20.000,00
Porez na promet nekretnina 870.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 320.000,00
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 640.000,00
ARCHEO.s 200.000,00
Kamate na depozite po viđenju 1.000,00
Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 45.000,00
Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme 5.000,00
Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 150.000,00
Prihodi od zakupa poslovnih objekata 2.080.000,00
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 900.000,00
Gradske i općinske upravne pristojbe 300.000,00
Boravišne pristojbe 10.000,00
Ostale nespomenute kazne 10.000,00
Ostali prihodi 200.000,00

Rashodi koji se financiraju iz gornjih prihoda

20.701.000,00
NAZIV IZNOS
Plaće djelatnika 5.166.025,00
Režijski troškovi i održavanje 1.781.500,00
Gradsko vijeće 467.000,00
Sredstva za rad političkih stranaka 100.000,00
Sredstva za rad nacionalnih manjina 5.000,00
Nagrade i priznanja Grada Pazina 25.000,00
Prijemi i uzvratni posjeti 30.000,00
Obilježavanje dana grada i blagdana 80.000,00
Sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija 70.000,00
Web stranice grada 56.000,00
Gradske manifestacije 75.000,00
Troškovi prijava projekta na natječaje EU 70.000,00
Otplate kamata 400.000,00
Otplate glavnica 260.000,00
Bankarske usluge i troškovi platnog prometa 330.000,00
Proračunska zaliha 50.000,00
Program poticanja gospodarstva 313.000,00
Zaštita i spašavanje 340.000,00
Financiranje vatrogastva iznad standarda 542.080,00
Rashodi za rad mjesnih odbora 40.000,00
Programi za djecu 85.000,00
Programi u obrazovanju (stipendije, nagrade uspješnim učenicima, špadići i sl) 671.000,00
Program obnove i zaštite spomenika kulture 10.500,00
Programi i projekti u području kulture (susreti i smotre, udruge, ustanove…) 354.400,00
Program javnih potreba u sportu (udruge, manifestacije, rad Zajednice SU) 986.000,00
Održavanje i najam sportskih objekata 383.000,00
Izgradnja školsko gradske sportske dvorane 220.000,00
Program socijalno zdravstvenih potreba 1.437.050,00
Dnevni boravak i pomoć u kući 92.000,00
Predškolski odgoj 4.309.045,00
Osnovnoškolsko obrazovanje iznad standarda 314.000,00
Programska djelatnost Spomen doma 462.400,00
Programska djelatnost Osnovne muzičke škole 61.000,00
Programska djelatnost Gradske knjižnice Pazin 520.000,00
Programska djelatnost Muzeja Grada Pazina 565.000,00
Sklonište za životinje 30.000,00

Što su porezni i ostali nenamjenski prihodi i što financiraju?