Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina
Preuzmi PDF

Održana javna rasprava u sklopu projekta Pazi(n) Proračun!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U ponedjeljak, 7. prosinca s početkom u 18.00 sati održana je javna rasprava o Prijedlogu gradskog proračuna za 2016. godinu pred 30-ak zainteresiranih građana.

Uvodno je Gradonačelnik Renato Krulčić predstavio zakonske novine vezane uz izradu proračuna, među kojima se ističe planirani prelazak na sustav riznice od 2017. godine, a nakon toga prijedlog rashoda po Upravim odjelima Grada Pazina.


Proračun Grada Pazina za 2016. godinu planiran je u visini 95.150.874,62 kn. Od tog se iznosa 41,2% odnosi na proračunske korisnike Grada Pazina (Muzej Grada Pazina, Gradska knjižnica Pazin, Pučko otvoreno učilište Pazin, OŠ Vladimira Nazora Pazin, Dječji vrtić Olga ban Pazin i Javna vatrogasna postrojba Pazin).

Gledajući po Odjelima, Ured Grada ima na raspolaganju 2.227.000,00 kn. Unutar ovog odjela planirana su između ostaloga sredstva za projektnu dokumentaciju za izgradnju Inspirit fantasy parka u visini 1.222.000,00 kn, te organizaciju gradskih manifestacija.

Unutar Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun evidentiraju se svi materijalni i financijski rashodi Odjela, a od značajnih projekata valja istaknuti izgradnju ceste u poduzetničkoj zoni Podberam, projekt Pazin Proračun i projekt Razvoj stručnog studija agroturizma kojeg Grad Pazin provodi u suradnji s LAG-om Središnja Istra i Veleučilištem Rijeka koje je nositelj projekta. Što se tiče poticajnih mjera u gospodarstvu za koje je planirano 127.000,00 kn u 2016. godini, valja voditi računa da su usklađene sa Strategijom razvoja Grada Pazina i različite od onih na nacionalnoj/EU razini. Za rashode unutar ovog Odjela planirano je 18.058.849,00 kn.

Unutar Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti planirano je najviše – 41.098.865,00 kn, od čega se na područje odgoja i obrazovanja odnosi 31,5 mil. kn, socijalnu skrb i zdravstvo 2,3 mil. kn, kulturu 5,9 mil kn, sport i rekreaciju 1,1 mil kn te ostalo 105 tisuća kn. Prošle godine je raspisan natječaj za sufinanciranje programa i projekata u području socijale i kulture čime se postigao veći stupanj transparentnosti u trošenju proračunskih sredstava.

Rashodi Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo planirani su u visini 33.766.160,00 kn. Valja napomenuti da je 500 tisuća kuna osigurano za građane u okolici odlagališta Jelenčići namijenjenih financiranju legalizacije bespravne gradnje kako bi se građani obeštetili za umanjenu vrijednost nekretnina na tom području. Projekt izgradnje spojne ceste Vranica koče imovinsko pravni odnosi zbog čega je realizacija otežana. Od ostalih projekata tu su uređenje ulice Štefanije Ravnić i šetnice Lakota te dogradnja groblja Moj mir u Pazinu i rekonstrukcija ceste Mala Traba – Vela Traba i Ciburi – Ježenj koji se planiraju kandidirati na natječaje iz Programa ruralnog razvoja RH. Što se tiče javne rasvjete koja je više puta istaknuta kao problem na održanim javnim raspravama, u planu je izrada master plana osvjetljenja Pazinštine za idućih 5 godina, u kojem će se definirati način i rokovi kao i zamjena postojeće rasvjete ekološkom i jeftinijom LED rasvjetom. Grad Pazin je uključen od ove godine i u projekt LIFE s nekoliko istarskih gradova, a čiji je cilj utjecati na klimatske promjene. Kad je u pitanju Program energetske učinkovitosti valja naglasiti da Grad više nema ingerenciju nad raspisivanjem natječaja već građani mogu svoje prijave podnositi izravno Ministarstvu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Plan upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice planira se u suradnji s nekoliko pazinskih udruga kako bi se razvila zajednička strategija upravljanja vodotokom. Planiran je i projekt sanacije odlagališta Jelenčići i to u nekoliko faza. U sklopu projekta Pazin proračun planirano je ukupno 257.500,00 kn za provedbu izglasanih malih komunalnih akcija po mjesnim odborima.

Zadnji predstavljen odjel gradske uprave odnosi se na Službu za unutarnju reviziju koja je bitan alat za upravljanje gradskim financijama.

Na kraju svojeg izlaganja Gradonačelnik je podsjetio da je u 2015. godini usvojena Strategija razvoja Grada Pazina koja je važan strateški dokument za razvoj grada Pazina u petogodišnjem razdoblju. U svrhu identificiranja projektnih ideja i projekata te izrade baze projekata, Koordinacijski odbor za provedbu Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, raspisao je 11. studenoga 2015. g. Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja u skladu sa Strategijom.

Nakon što je Gradonačelnik prepustio riječ građanima, pitanje koje se postavilo je plinifikacija grada Pazina, na što je Gradonačelnik odgovorio kako se radi o komercijalnom plinovodu, što znači da Grad Pazin tu nema prevelikog utjecaja, a sama investicija je za Grad Pazin prevelika.

Uslijedilo je pitanje izgradnje Doma umirovljenika. Na konstataciju Gradonačelnika kako se koncept Domova umirovljenika napušta, nadovezali su se predsjednik Gradskog vijeća Boris Demark i pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti naglasivši da se u strateškim dokumentima RH sve više naglasak stavlja na vaninstitucionalne oblike skrbi o osobama starije životne dobi. U Gradu Pazinu djeluje Pomoć u kući, u sklopu koje se pruža pomoć potrebitim osobama u njihovim domovima. U svakom slučaju potreban je strateški pristup rješavanju tog problema, analiziranje potreba i iznalaženje najoptimalnijeg oblika skrbi.

Slijedeće pitanje doticalo se rekonstrukcije ceste Ciburi – Ježenj. Gradonačelnik je istaknuo da postoji problem u rješavanju imovinsko pravnih odnosa o čemu će ovisiti i realizacija navedenog projekta.

Po pitanju nerazvrstane ceste Mala Traba Vela Traba jedan je građanin izrazio bojazan da će rekonstrukcija te prometnice rezultirati pojačanim prometom kroz selo, a uz to mještani nisu upoznati s planom sanacije predmetne ceste.

Proračun 2016. – konačan prijedlog