Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo za 2019.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

U Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za provođenje politike upravljanja komunalnim sustavom, gospodarenja prostorom kroz urbanističko i prostorno planiranje te graditeljstvo, gospodarenja zemljištem i uređenjem okoliša. Ti poslovi uključuju:

 1. postupak izrade i/li izmjene važećih dokumenata prostornog uređenja Grada,
 2. pripremanje podataka i stručnih podloga za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja,
 3. pribavljanje potrebne dokumentacije i projekata radi ishodovanja akata za gradnju građevina od interesa za Grad Pazin,
 4. izdavanje akata vezanih uz gradnju,
 5. izrađivanje i utvrđivanje planova i programa pripreme zemljišta i provođenje politike gospodarenja prostorom,
 6. praćenje stanja u prostoru te: pripremanje četverogodišnjeg izvješća o stanju u prostoru, pripremanje analize provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata, ocjena stanja u prostoru s prijedlozima za unapređenje prostornog razvoja, pripremanje plana aktivnosti s prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje,
 7. obavljanje poslova uređenja prometa, prijevoza u lokalnom cestovnom prometu i autotaksi prijevoza,
 8. brigu o upravljanju, građenju i održavanju nerazvrstanih cesta,
 9. poslove zaštite okoliša i gospodarenja otpadom,
 10. provođenje komunalnog reda,
 11. poslove vezane uz gradnju i održavanje komunalnih objekata,
 12. vođenje katastra vodova,
 13. vođenje imovinsko-pravnih poslova iz područja prometa i zaštite gradskih nekretnina i pokretnina, te drugih imovinsko-pravnih poslova iz djelokruga gradske uprave, te zastupanje Grada pred pravosudnim i drugim tijelima
 14. pružanje pravnih savjeta službenicima gradske uprave u obavljanju njihova posla,
 15. prijenos informacija o radu i aktivnostima Upravnog odjela putem službenog portala Grada i drugih sredstava informiranja.

Pored navedenih poslova Upravni odjel izrađuje elaborate i druge stručne podloge za provođenje konkretnih i pojedinačnih aktivnosti u području prostornog planiranja, prometa, infrastrukture, zaštite graditeljskog nasljeđa i zaštite okoliša, za provedbu urbanističkih planova, te za unapređenje komunalnih djelatnosti i učinkovitiji rad gradskih komunalnih organizacija, ustanova i službi. U Upravnom odjelu se također: 1) prati stanje u navedenim područjima, 2) pripremaju i izrađuju opći i pojedinačni akti iz gradskog djelokruga u tim područjima, 3) prati provođenje tih akata te akata Gradonačelnika i Vijeća, 4) obavlja upravni nadzor iz djelokruga Upravnog odjela u skladu s propisima, 5) obavljaju i drugi poslovi koje, u skladu s propisima Upravnom odjelu povjere Gradonačelnik, Vijeće ili druga tijela, osobito: priprema i vođenje kapitalnih projekata kojih je Grad Pazin investitor ili suinvestitor u području izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i drugih razvojnih projekata.
Za ostvarenje planiranih programa planirano je 31.607.500 kn.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO %
JAVNA RASVJETA 700.000,00 2,21
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 7.971.100,00 25,22
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE 520.000,00 1,65
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 140.000,00 0,44
SPOJNA CESTA VRANICA 50.000,00 0,16
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 928.000,00 2,94
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 5.598.000,00 17,71
TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA 605.000,00 1,91
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 152.500,00 0,48
PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 160.000,00 0,51
LIFE.SEC.ADAPT 41.400,00 0,13
PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI 101.000,00 0,32
EKO AKCIJE 2.000,00 0,01
LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 20.000,00 0,06
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 38.375,00 0,12
OSTALI PROJEKTI 515.000,00 1,63
OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE 300.000,00 0,95
IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1.675.125,00 5,30
ProEduEko 348.150,00 1,10
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 180.000,00 0,57
PAZIN WIRELESS 10.000,00 0,03
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE 10.000,00 0,03
KOMUNALNE INTERVENCIJE – MJESNI ODBORI 40.000,00 0,13
PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE 87.000,00 0,28
GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 429.250,00 1,36
SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN 322.000,00 1,02
SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 5.130.000,00 16,23
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 4.420.000,00 13,98
IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA) 1.113.600,00 3,52
UKUPNO 31.607.500,00 100,00