Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti za 2018.

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

U Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti se, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i Odlukom, obavljaju osobito ovi poslovi:

 1. pravni i organizacijski poslovi u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,
 2. poslovi u vezi s radom vijeća mjesnih odbora, osnivanjem i preustrojem mjesnih odbora, provođenja referenduma i izbora, izrade programa rada i izvještaja o radu i poslovi u vezi sa stvaranjem uvjeta za rad tijela mjesnih odbora,
 3. poslovi u vezi sa zadovoljavanjem javnih potreba građana u području predškolskog odgoja, osnovnog školstva i obrazovanja,
 4. poslovi vezani uz provedbu Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina, stručni i drugi poslovi vezani uz zahtjeve građana i humanitarnih udruga u pogledu primjene djelotvornih mjera iz programa socijalne skrbi, rad na poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba, poslovi za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja i prevencije protiv svih oblika ovisnosti,
 5. poslovi vezani uz zadovoljavanje potreba u kulturi, utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi, financiranje redovne djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija koje realiziraju programe od značaja za Grad, te poslovi u vezi sa gospodarenjem objektima u području kulture i zaštitom kulturne baštine,
 6. poslovi u vezi s javnim potrebama u području sporta i tehničke kulture, te unapređivanjem uvjeta za ostvarivanje i praćenje programa i projekata u tome području,
 7. poslovi uredskog poslovanja, upravljanja informacijama, zaštite podataka, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte,
 8. poslovi zaštite na radu,
 9. upravljanje ljudskim potencijalima (personalni poslovi, stručno osposobljavanje i usavršavanje, i drugo),
 10. prijam i raspored, te druga prava i obveze u ostvarivanju prava i obveze službenika i namještenika s osnova radnih odnosa,
 11. poslovi u vezi s radom i održavanjem Odmarališta Špadići u Poreču,
 12. poslovi održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, grijanja, čišćenja radnih prostorija i okoliša potrebnih za rad gradske uprave te poslove u vezi korištenja i održavanja službenih automobila, pružanje usluga reprezentacije i drugi poslovi od značenja za rad tijela Grada i upravnih tijela,
 13. pripremanje stručnih prijedloga, nacrta i prijedloga akata i drugih materijala iz djelokruga Odjela,
 14. pripremanje, objedinjavanje i prijenos informacija o radu i aktivnostima gradske uprave, Gradonačelnika i Vijeća putem službenog portala Grada i drugih sredstava informiranja.

Pod poslovima u smislu točke 3., 4., 5. i 6. podrazumijevaju se:

1) briga o osiguravanju sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u navedenim djelatnostima,

2) poduzimanje mjera za održavanje, zaštitu i podizanje materijalnog standarda i standarda zaposlenih u tim djelatnostima (kad su u gradskom vlasništvu),

3) poslovi pripreme postupaka javne nabave, te briga o tekućem i investicijskom održavanju odgovarajućih objekata i prostora iz navedenih djelatnosti, kad su u vlasništvu Grada,

4) analiziranje i odabiranje pojedinačnih prijedloga programa javnih potreba prema navedenim područjima ,pripremanje gradskih programa javnih potreba za ta područja i praćenje njihovog ostvarivanja,

5) briga o stipendiranju učenika i studenata,

6) briga o organizaciji prijevoza učenika Osnovne škole,

7) briga o unapređivanju rada gradskih udruga iz djelokruga Odjela i o poticanju civilnog sektora,

8) poticanje humanitarnih aktivnosti, sponzorstava i donatorstva za ostvarenje određenih posebnih programa ili pojedinačnih potreba i aktivnosti,

9) drugi poslovi iz ovog područja utvrđeni zakonom i Statutom.

Ukupna sredstva potrebna za rad ovog Odjela u 2019. godini planirana su u iznosu od 46.402.883 kn, od čega se 14.571.475 kn odnosi na Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 17.443.754 kn na proračunskog korisnika – Dječji vrtić Olga Ban Pazin, 7.886.218 kn na OŠ Vladimira Nazora Pazin, 3.647.138 kn na Pučko otvoreno učilište, 1.153.843 kn na Gradsku knjižnicu Pazin, 856.210 kn na Muzej Grada Pazina te 844.245 kn na Mjesne odbore.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO %
MJESNA SAMOUPRAVA 80.000,00 0,17
PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU 7.684.585,00 16,56
PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 888.000,00 1,91
PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 170.000,00 0,37
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 1.241.240,00 2,67
ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 475.000,00 1,02
ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 15.000,00 0,03
PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.818.650,00 3,92
DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN 80.000,00 0,17
KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 725.000,00 1,56
SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 661.000,00 1,42
POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU 580.000,00 1,25
IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 153.000,00 0,33
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 17.443.754,00 37,59
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 7.886.218,00 17,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.647.138,00 7,86
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.153.843,05 2,49
MUZEJ GRADA PAZINA 856.210,00 1,85
MJESNI ODBOR BERAM 15.000,00 0,03
MJESNI ODBOR GRDOSELO 115.000,00 0,25
MJESNI ODBOR HEKI 114.950,00 0,25
MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 115.000,00 0,25
MJESNI ODBOR KRŠIKLA 137.100,00 0,30
MJESNI ODBOR LINDAR 32.700,00 0,07
MJESNI ODBOR STARI PAZIN 32.510,00 0,07
MJESNI ODBOR TRVIŽ 33.800,00 0,07
MJESNI ODBOR ZABREŽANI 118.185,00 0,25
MJESNI ODBOR ZAMASK 115.000,00 0,25
MJESNI ODBOR ZAREČJE 15.000,00 0,03
UKUPNO 46.402.883,05 100,00