Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 2016.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

Unutar Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun planirana su sredstva u iznosu 16.600.190,47 kn. Odjel brine o redovitom i učinkovitom financijskom poslovanju gradske uprave te razvoju gospodarstva na području Pazinštine.  Za plaće i druge naknade djelatnicima svih upravnih odjela planirano je 5.102.608,00 kn, a za zajedničke troškove svih upravnih odjela (rashodi za materijal i energiju, komunalne usluge, zaštitarske usluge, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, uredska oprema i slično) 2.065.400,00 kn. Za financijsko poslovanje grada (otplata kamata i glavnice za primljene kredite, bankarske i usluge platnog prometa, ostali financijski poslovi) planirano je 3.201.000,00 kn.

Upravni odjel već duži niz godina provodi programe poticanja gospodarstva (mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja, poticajne mjere u poljoprivredi, subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite, poticanje poduzetništva u poljoprivredi i sl.) za što je u 2016. godini planirano 318.500,00 kn.

Ovaj je Odjel tijekom 2015. godine koordinirao izradu Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. god., koja predstavlja važan strateški dokument za daljnji razvoj grada Pazina u kojem su, između ostaloga, sažeti strateški prioriteti u petogodišnjem razdoblju te mjere pomoću kojih će se ostvariti. Nakon što je u svibnju 2015. godine Gradsko vijeće Grada Pazina usvojilo Strategiju, u 2016. planirana je njena provedba. Već je u studenom 2015. godine raspisan Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja/projekata u svrhu identificiranja te izrade baze projekata.

Ostale aktivnosti u gospodarstvu podrazumijevaju sufinanciranje turističke djelatnosti, “Poslovni uzlet” – razvoj poduzetništva, provedbu projekta “Razvoj stručnog studija održivog agroturizma kroz hrvatski kvalifikacijski okvir” i projekta Pazi(n) proračun!. Za sve ove aktivnosti planirano je 190.000,00 kn.

Za razvoj gospodarske zone Podberam, odnosno gradnju prometnice u zoni, te razvoj drugih gospodarskih zona planirano je 335.000,00 kn.

U civilnu zaštitu spada redovna djelatnost područne vatrogasne zajednice, te sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite za što je sveukupno planirano 370.000,00 kn.

Veliki dio financijskog plana ovog Upravnog odjela odnosi se na financiranje rada Javne vatrogasne postrojbe Pazin – 5.017.682,47 kn,  odnosno na sredstva za financiranje plaća pripadnika JVP Pazin, koje se dijelom financiraju iz državnog proračuna (decentralizirana sredstva), a dijelom iz proračuna Grada i Općina na čijem području djeluje JVP Pazin.

 

 

 

 

 

 

Program

Iznos

Postotak

Javna uprava i administracija

5.102.608,00

30,74

Zajednički troškovi upravnih tijela

2.065.400,00

12,44

Financijski poslovi odjela

3.201.000,00

19,28

Program poticanja gospodarstva

318.500,00

1,92

Razvoj gospodarskih zona

335.000,00

2,02

Ostale aktivnosti u gospodarstvu

190.000,00

1,14

Civilna zaštita

370.000,00

2,23

Javna vatrogasna postrojba Pazin

5.017.682,47

30,23

Ukupno

16.600.190,47

100,00