Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za upravu, samoupravu i društvene djelatnosti 2016.

Upravni odjel za upravu, samoupravu i društvene djelatnosti

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti ima širok djelokrug poslovanja, a u taj djelokrug se naročito ubrajaju poslovi koji se odnose na funkcioniranje rada vijeća mjesnih odbora, predškolski odgoj, osnovno školstvo i obrazovanje, socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, poslovi uredskog poslovanja, upravljanja informacijama, zaštite podataka, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte, poslovi zaštite na radu, upravljanje ljudskim potencijalima, poslovi u vezi s radom i održavanjem Odmarališta Špadići u Poreču, poslovi održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, grijanja, čišćenja radnih prostorija i okoliša potrebnih za rad gradske uprave te poslove u vezi korištenja i održavanja službenih automobila, pružanje usluga reprezentacije i drugi poslovi od značenja za rad tijela Grada i upravnih tijela.

Za rashode ovog Odjela planirano je ukupno 34.933.777,00 kn, od čega se 25.762.997,00 kn odnosi na proračunske korisnike. Od proračunskih korisnika najznačajniji iznos odnosi se na  Dječji vrtić Olga Ban Pazin (10.942.000,00 kn), odnosno redovnu djelatnost; rashode za zaposlene, koja se financira direktno iz Proračuna Grada Pazina i proračuna Općina osnivača Dječjeg vrtića. Isto tako veći dio planiranih sredstava odnosi se na djelatnost Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin – 8.055.752,00 kn, čiji se najveći dio financira iz  državnog proračuna (decentralizirana sredstva). Pretežito je iz ovog izvora planirana adaptacija i sanacija škole.

Također ovaj Upravni odjel osigurava i sredstva za funkcioniranje Pučkog otvorenog učilišta Pazin, na koje se odnosi 4.985.985,00 kn i to za obavljanje obrazovne, kulturne, izdavačke i ostalih djelatnosti, te plaće za zaposlene. Kao najznačajniji projekt može se izdvojiti planirana provedba obrazovnog programa “Novo znanje za buduće zvanje” za što su osigurana sredstva iz Europskog socijalnog fonda.

Za rad Gradske knjižnice Pazin planirano je 931.610,00 kn. Za nabavu knjižnične građe planirano je 234.650,00 kn, a programsku djelatnost 135.600,00 kn.

Za rad Muzeja grada Pazina u proračunu se planira 847.650,00 kn, a od tog se iznosa 35.600,00 kn odnosi na programsku djelatnost.

Putem gradskog se odjela provode i financiraju razni programi i aktivnosti: Aktivnosti mjesnih odbora,  Programi za djecu – „Dan dječje radosti“; Programi u obrazovanju – stipendiranje učenika i studenata, nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima, obilježavanje svjetskog Dana učitelja, potpore programima učenika i mladih, sufinanciranje održavanja i rada odgajatelja u odmaralištu Špadići, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, pomoćnici u nastavi, udžbenici za djecu prvog razreda OŠ; Program obnove i zaštite spomenika kulture (radovi na Kaštelu u Pazinu, crkvi Sv. Nikole u Pazinu sanacija bastiona Turnić u Lindaru, Kuće Rapicio i Ville Baxa); Programi i projekti u kulturi (sufinanciranje izdavačke djelatnosti, programska aktivnost kuće za pisce, ostale potrebe u kulturi,  kulturno ljeto „U Lindaru gradu“, DC Veli Jože);  Program javnih potreba u sportu i rekreaciji (zajedničke potrebe u sportu, sportske udruge i klubovi, sportske manifestacije); Održavanje sportskih objekata (održavanje gradskih igrališta, boćarske dvorane i školsko gradske sportske dvorane); Školski sportski klubovi (donacije za rad školskih klubova); Program socijalno-zdravstvenih potreba (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, potpora za novorođenčad, sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama, topli obrok učenika OŠ, materijalna zaštita za učesnike NOR-a, pomoć socijalno ugroženim osobama, ostale socijalne pomoći, djelatnost Gradskog društva Crvenog Križa Pazin, djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin, djelatnost dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djelatnosti zdravstvenih ustanova, pomoć za topli obrok, tečaj kvalitetnog roditeljstva); Organizirane aktivnosti za starije osobe; Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove (izgradnja Doma za starije osobe); Socijalna usluga Pomoć u kući; Potpore za programe javnih potreba po Javnom pozivu/natječaju.

Program

Iznos

Postotak

Mjesna samouprava

60.000,00

0,17

Programi za djecu

21.000,00

0,06

Programi i potpore u obrazovanju

4.174.830,00

11,95

Program obnove i zaštite spomenika kulture

950.000,00

2,72

Programi i projekti u kulturi

135.950,00

0,39

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji

790.000,00

2,26

Održavanje sportskih objekata

432.500,00

1,24

Školski sportski klubovi

15.000,00

0,04

Program socijalno-zdravstvenih potreba

1.362.500,00

3,90

Organizirane aktivnosti za starije osobe

68.000,00

0,19

Socijalna usluga Pomoć u kući

461.000,00

1,32

Potpore za programe javnih potreba po javnom pozivu/natječaju

610.000,00

1,75

Izravna dodjela udrugama

90.000,00

0,26

Dječji vrtić Olga Ban Pazin

10.942.000,00

31,32

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin

8.055.752,00

23,06

Pučko otvoreno učilište Pazin

4.985.985,00

14,27

Gradska knjižnica Pazin

931.610,00

2,67

Muzej grada Pazina

847.650,00

2,43

Ukupno

34.933.777,00

100,00