Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Ured Grada 2016.

Ured Grada

U aktivnosti Ureda Grada spadaju stručni, savjetodavni, protokolarni te opći i administrativni poslovi u vezi s radom Gradonačelnika i Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela, poslovi javne nabave, poslovi vezani za kandidiranje projekata posebno u okviru fondova EU i drugih izvora financiranja, osiguravanje javnosti rada i pristupa informacijama, održavanje Internet stranice Grada, odnosi s medijima, te pomoćni, tehnički i drugi poslovi u vezi s uređivanjem, tiskanjem, objavljivanjem i izdavanjem službenog glasila Grada Pazina i Općina i drugi poslovi. Za rashode koji se evidentiraju unutar ovog Odjela planirano je 1.530.000,00 kn.

Unutar ovog Odjela planirani su rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela 535.000,00 kn; za aktivnosti Ureda Grada (prijem i uzvratni posjeti, obilježavanje Dana Grada i blagdana, sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija, web stranice Grada) 91.000,00 kn; za gradske manifestacije i ostale aktivnosti 476.000,00 kn, za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i europskih fondova 85.000,00 kn, te daljnja ulaganja u InspiritFantasy park 343.000,00 kn. Inspiritfantasy park je projekt stvaranja nove turističke ponude – tematskog zabavnog parka koji se bazira na svijetu istarske i slavenske mitologije i prezentiranju lokalnih tradicijskih obrta i običaja. Gradnja se planira na bivšem vojnom poligonu kraj Lindara zbog izvrsne povezanosti sa svim dijelovima Istre, ali i šire. Nakon što je uz potporu Ministarstva turizma u 2014. godini od 600.000,00 kuna izrađena projektna dokumentacija i idejno rješenje, u planu je nastavak izrade potrebne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole.

Program

Iznos

Postotak

Predstavničko i izvršno tijelo Grada

535.000,00

34,97

Aktivnosti Ureda Grada

91.000,00

5,95

Gradske manifestacije i ostale aktivnosti

476.000,00

31,11

Prijava projekata na natječaje nacionalnih i europskih fondova

85.000,00

5,56

Inspirit fantasy park

343.000,00

22,42

Ukupno

1.530.000,00

100,00