Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 2016

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

Ovaj Upravni odjel u okviru svojih poslova: vodi postupak izmjena i dopuna te izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada; izrađuje prijedloge Odluka i drugih akata od značenja za uređenje prostora; prati stanje u prostoru; vodi dokumentacija o prostoru i o stanju u prostoru, izrađuje izvješće o stanju u prostoru, te na temelju toga izvješća – program mjera za unapređenje stanja u prostoru u skladu s Zakonom; pribavljaju  se podaci  i stručne podloge za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja; izrađuju i utvrđuju planovi i programi pripreme zemljišta, te provodi politika gospodarenja prostorom; pribavlja potrebna dokumentacija i projekti u svrhu ishođenja lokacijskih i građevnih dozvola za građevine od važnosti za Grad; obavlja poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju; obavlja poslove prometa na području Grada u skladu s zakonom; brine o održavanju javnih cesta u skladu s zakonom; te prema potrebi obavlja i druge poslove iz područja prostornog planiranja; vodi katastar vodova; pripremaju i izvršavaju opći i pojedinačni akti iz područja: a) uređenja naselja odnosno iz područja izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, b) iz područja osiguranja pružanja komunalnih usluga, c) iz područja izgradnje i održavanja objekata lokalne infrastrukture, d) iz područja regulacije prometa u Gradu i iz područja nadzora nad prijevozom u unutarnjem cestovnom prometu, e) iz područja upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima i poslovnim prostorom, f) iz područja unapređivanja kvalitete stanovanja, g) u području utvrđivanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza te drugih naknada za korištenje gradskog prostora iz nadležnosti Odjela, h) u području provođenja propisa o komunalnom redu, te i) u području propisivanja i naplate drugih komunalnih pristojbi; poduzimaju mjere za poboljšanje stanja na području uređenja i gospodarenja prostorom te na području stambene i komunalne djelatnosti.

Pored navedenih poslova Upravni odjel izrađuje studije, elaborate i druge stručne podloge za provođenje konkretnih i pojedinačnih aktivnosti u području prostornog planiranja, prometa, infrastrukture, zaštite graditeljskog nasljeđa i okoliša, za provedbu urbanističkih planova, te za unapređenje komunalnih djelatnosti i učinkovitiji  rad gradskih komunalnih organizacija, ustanova i službi.

Proračunom za 2016. godinu  unutar ovog odjela predviđeno je pet programa kojima će se ostvariti aktivnosti u aktualnoj godini. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za čiju je namjenu planirano 10.408.600,31 kn obuhvaća sljedeće poslove: održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan, odlaganje komunalnog otpada, održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta, održavanje ostalih nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete te prigodno ukrašavanje naselja. Financijski najzahtjevnije je održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta (ukupno 3.650.674,00 kn od čega dio sufinancira Županijska uprava za ceste), te održavanje javnih površina (1.296.000,00 kn) – tu spadaju održavanje zelenih površina, održavanje kružnih tokova, održavanje stabala i grmlja, sadnja i njega cvijeća, urbana oprema – održavanje parkovnih staza i opreme, uređenje grada u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda te građevinski radovi na javnim površinama.

Drugi je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za što je planirano 2.828.500,00 kn. Unutar ovog Programa najveći rashodi planiraju se za projekte građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste (1.123.675,00 kn),  javnu rasvjetu (627.150,00 kn), te javne površine (370.000,00 kn). Ostali kapitalni projekti su uređenje ulice Štefanije Ravnić (70.000,00 kn), gradnja objekata i komunalne infrastrukture za groblja (287.500,00 kn), program selektivnog prikupljanja otpada (106.500,00 kn), rekonstrukcija Parka istarskih velikana (15.675,00 kn), te sufinanciranje troškova ozakonjenja objekata u zoni odlagališta Jelenčići (228.000,00 kn).

Ostali programi (2.692.080,00 kn) podrazumijevaju tekuće i kapitalne projekte od kojih su najznačajniji: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada (593.000,00 kn); Otkup zemljišta za gradske projekte (600.000,00 kn); Izrada dokumentacije prostornog uređenja (86.500,00 kn); projekt LIFE.SEC.ADAPT (227.280,00 kn) financiranog iz Programa LIFE u čijoj provedbi sudjeluju 23 partnerske organizacije, a u cilju provedbe aktivnosti za prilagodbu na klimatske promjene, Program suzbijanja zaraznih bolesti (109.000,00 kn); Eko akcije (1.000,00 kn); Legalizacija objekata u vlasništvu Grada (20.000,00 kn); Priprema dokumentacije za razvojne projekte (277.000,00 kn); Izgradnja autobusnog kolodvora – projektna dokumentacija (34.000,00 kn); Uređenje gradskih fasada – sufinanciranje (50.000,00 kn); izgradnja sportskog centra Ruhci (26.000,00 kn); Program energetske učinkovitosti (90.000,00 kn); Pazin wireless (49.000,00 kn); sklonište za životinja (35.000,00 kn), Komunalne intervencije po mjesnim odborima (458.500,00 kn); Projekt upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice (35.800,00 kn).

Program gradnje komunalnih vodnih građevina (1.828.100,00 kn) sastoji se od dva kapitalna projekta – građevine za javnu odvodnju i vodoopskrbu. Za sufinanciranje izgradnje objekata opskrbe vodom trgovačkom društvu Istarski vodovod planirano je 160.000,00 kn. Za javnu odvodnju planirano je 1.668.100,00 kn i to za projektnu dokumentaciju i izgradnju u naselju Stancija Pataj, izgradnja u Ulici Antuna Kalca, Ulici Istarskih narodnjaka, Stari Pazin, Mečarski put, te projektna dokumentacija za Rijevac.

Posljednji program odnosi se na gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u visini 1.966.500,00 kn. Radi se o odlagalištu Jelenčići, a realizacija programa planirana je u nekoliko faza: sanacija napuštenog odlagališta Jelenčići, izgradnja pretovarne stanice Jelenčići, izgradnja reciklažnog dvorišta Jelenčići, sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići i izgradnja pristupne ceste. Veći dio potrebnih sredstava očekuje se od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

 

 

Program

Iznos

Postotak

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

10.408.600,31

52,77

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

2.828.500,00

14,34

Ostali programi

2.692.080,00

13,65

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

1.828.100,00

9,27

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom – Jelenčići

1.966.500,00

9,97

Ukupno

19.723.780,31

100,00