Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 2017.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

Unutar Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun planirana su sredstva u iznosu 18.185.265,42 kn. Odjel brine o redovitom i učinkovitom financijskom poslovanju gradske uprave te razvoju gospodarstva na području Pazinštine.  Za plaće i druge naknade djelatnicima svih upravnih odjela planirano je 5.093.565,00, a za zajedničke troškove svih upravnih odjela (rashodi za materijal i energiju, komunalne usluge, zaštitarske usluge, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, uredska oprema i slično) 2.194.950,00. Za financijsko poslovanje grada (otplata kamata i glavnice za primljene kredite, bankarske i usluge platnog prometa, ostali financijski poslovi) planirano je 4.146.000,00 kn.

Upravni odjel već duži niz godina provodi programe poticanja gospodarstva (mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja, subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite, razvoj poslovne infrastrukture sl.) za što je u 2017. godini planirano 607.000,00 kn, od čega se najveći dio odnosi na pripremu za izgradnju i poslovanje poduzetničkog inkubatora iz sredstava EU – 454.500,00 kn.

Ostale aktivnosti u gospodarstvu podrazumijevaju sufinanciranje turističke djelatnosti, provedbu projekta Pazi(n) proračun!, potpore Udruženju obrtnika grada Pazina, potpore razvojnoj agenciji Srce Istre te donacije Veleučilištu Rijeka za provedbu novog obrazovnog programa stručnog studija Održivi agroturizam. Za sve ove aktivnosti planirano je 170.000,00 kn.

Za razvoj gospodarske zone Podberam, odnosno gradnju prometnice u zoni planirano je 80.000,00 kn, za gradnju prometnice u zoni Ciburi I sveukupno je planirano 335.000,00 kn, dok su za gradnju prometnice u poslovnoj zoni Ciburi II predviđena  sredstva u iznosu od 142.000,00 kn.

U civilnu zaštitu spada redovna djelatnost područne vatrogasne zajednice, te sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite za što je sveukupno planirano 370.000,00 kn.

Za program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn.

Veliki dio financijskog plana ovog Upravnog odjela odnosi se na financiranje rada Javne vatrogasne postrojbe Pazin 4.986.750,42 – kn,  odnosno na sredstva za financiranje plaća pripadnika JVP Pazin, koje se dijelom financiraju iz državnog proračuna (decentralizirana sredstva), a dijelom iz proračuna Grada i Općina na čijem području djeluje JVP Pazin.

Program Iznos %
Javna uprava i administracija 5.093.565,00 28,00
Zajednički troškovi upravnih tijela 2.194.950,00 12,07
Financijski poslovi odjela 4.146.000,00 22,80
Program poticanja gospodarstva 607.000,00 3,33
Razvoj gospodarskih zona 557.000,00 3,06
Ostale aktivnosti u gospodarstvu 170.000,00 0,93
Civilna zaštita 370.000,00 2,03
Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju 60.000,00 0,33
Javna vatrogasna postrojba Pazin 4.986.750,42 27,42
Ukupno 18.185.265,42 100,00