Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti za 2017.

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti ima širok djelokrug poslovanja, a u taj djelokrug se naročito ubrajaju poslovi koji se odnose na funkcioniranje rada vijeća mjesnih odbora, predškolski odgoj, osnovno školstvo i obrazovanje, socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, poslovi uredskog poslovanja, upravljanja informacijama, zaštite podataka, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte, poslovi zaštite na radu, upravljanje ljudskim potencijalima, poslovi u vezi s radom i održavanjem Odmarališta Špadići u Poreču, poslovi održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, grijanja, čišćenja radnih prostorija i okoliša potrebnih za rad gradske uprave te poslove u vezi korištenja i održavanja službenih automobila, pružanje usluga reprezentacije i drugi poslovi od značenja za rad tijela Grada i upravnih tijela.

Za rashode ovog Odjela planirano je ukupno 35.599.112,66 knod čega se na Upravni odjel Grada odnosi 10.483.325,00 kn, a ostatak na proračunske korisnike. Od proračunskih korisnika najznačajniji iznos odnosi se na  Dječji vrtić Olga Ban Pazin (11.505.000,00 kn), odnosno redovnu djelatnost; rashode za zaposlene, koja se financira direktno iz Proračuna Grada Pazina i proračuna Općina osnivača Dječjeg vrtića. Isto tako veći dio planiranih sredstava odnosi se na djelatnost Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin – 7.942.585,00 kn koja se financira dijelom iz državnog proračuna (decentralizirana sredstva) te većim dijelom (iznad standarda) iz vlastitih prihoda OŠ, proračuna Grada Pazina te proračuna Općina.

Također ovaj Upravni odjel osigurava i sredstva za funkcioniranje Pučkog otvorenog učilišta Pazin, na koje se odnosi 3.167.586,00 kn i to za obavljanje obrazovne, kulturne, izdavačke i ostalih djelatnosti.

Za rad Gradske knjižnice Pazin planirano je 1.034.632,00 kn. Za nabavu knjižnične građe planirano je 217.500,00 kn, a programsku djelatnost 214.935,00 kn.

Za rad Muzeja grada Pazina u proračunu se planira 793.858,50 kn, a od tog se iznosa 105.247,50 kn odnosi na programsku djelatnost.

Za aktivnosti mjesnih odbora u proračunu je planirano 672.126,16 kn.

Putem gradskog se odjela provode i financiraju razni programi i aktivnosti: Programi u obrazovanju – stipendiranje učenika i studenata, nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima, obilježavanje svjetskog Dana učitelja, potpore programima učenika i mladih, sufinanciranje održavanja i rada odgajatelja u odmaralištu Špadići, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, pomoćnici u nastavi, udžbenici za djecu prvog razreda OŠ, prijevoz učenika OŠ; Program obnove i zaštite spomenika kulture (radovi na Kaštelu u Pazinu, crkvi Sv. Nikole u Pazinu sanacija bastiona Turnić u Lindaru, Kuće Rapicio, Beram – arheološka ispitivanja); Programi i projekti u kulturi (sufinanciranje izdavačke djelatnosti, programska aktivnost kuće za pisce, ostale potrebe u kulturi,  kulturno ljeto „U Lindaru gradu“, DC Veli Jože);  Program javnih potreba u sportu i rekreaciji (zajedničke potrebe u sportu, sportske udruge i klubovi, sportske manifestacije); Održavanje sportskih objekata (održavanje gradskih igrališta, boćarske dvorane i školsko gradske sportske dvorane, projekt rekonstrukcije nogometnog igrališta i atletske staze); Školski sportski klubovi (donacije za rad školskih klubova); Program socijalno-zdravstvenih potreba (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, naknade za novorođenčad, naknade za troškove boravka djece u predškolskim ustanovama, topli obrok učenika OŠ, materijalna zaštita za učesnike NOR-a, pomoć socijalno ugroženim osobama, ostale socijalne pomoći, djelatnost Gradskog društva Crvenog Križa Pazin, djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin, djelatnost dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djelatnosti zdravstvenih ustanova, tečaj kvalitetnog roditeljstva); Dnevni boravak za starije osobe; Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove (projektna dokumentacija za izgradnju Doma za starije osobe); Socijalna usluga Pomoć u kući; Potpore za programe javnih potreba po Javnom pozivu/natječaju; Izravna dodjela udrugama.

 

 

Program Iznos %
Programi i potpore u obrazovanju

4.732.700,00

8,79

Program obnove i zaštite spomenika kulture

1.036.000,00

1,97

Programi i projekti u kulturi

274.000,00

0,52

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji

1.176.817,00

2,16

Održavanje sportskih objekata

544.308,00

1,53

Školski sportski klubovi

10.000,00

0,03

Program socijalno-zdravstvenih potreba

1.491.500,00

3,98

Organizirane aktivnosti za starije osobe

73.000,00

0,20

Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove

157.000,00

0,44

Socijalna usluga Pomoć u kući

310.000,00

0,87

Potpore za programe javnih potreba po javnom pozivu/natječaju

660.000,00

1,85

Izravna dodjela udrugama

90.000,00

0,25

Dječji vrtić Olga Ban Pazin

11.505.000,00

32,31

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin

7.942.585,00

22,31

Pučko otvoreno učilište Pazin

3.167.586,00

8,89

Gradska knjižnica Pazin

1.034.632,00

2,90

Muzej grada Pazina

793.858,50

2,23

Mjesna samouprava

672.126,16

1,88

Ukupno

35.599.112,66

100,00