Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo za 2017.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

 

Proračunom za 2017. godinu  unutar ovog odjela predviđeno je pet programa kojima će se ostvariti aktivnosti u aktualnoj godini. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za čiju je namjenu planirano 10.041.000,00 kn obuhvaća sljedeće poslove: održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan, odlaganje komunalnog otpada, održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta, održavanje ostalih nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete te prigodno ukrašavanje naselja. Financijski najzahtjevnije je održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta, te održavanje javnih površina – tu spadaju održavanje zelenih površina, održavanje kružnih tokova, održavanje stabala i grmlja, sadnja i njega cvijeća, urbana oprema – održavanje parkovnih staza i opreme, uređenje grada u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda te građevinski radovi na javnim površinama.

Drugi je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za što je planirano 4.457.520,00 kn. Unutar ovog Programa najveći rashodi planiraju se za projekte građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste (606.000,00 kn),  građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine (246.300,00 kn). Ostali kapitalni projekti su uređenje ulice Štefanije Ravnić (70.000,00 kn), gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za groblja (1.687.720,00 kn), gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu (1.600.500,00 kn), program selektivnog prikupljanja otpada (215.000,00 kn), te sufinanciranje troškova ozakonjenja objekata u zoni odlagališta Jelenčići (32.000,00 kn).

Ostali programi (2.878.065,00 kn) podrazumijevaju tekuće i kapitalne projekte od kojih su najznačajniji: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada (719.000,00 kn); Otkup zemljišta za gradske projekte (420.000,00 kn); Izrada dokumentacije prostornog uređenja (235.000,00 kn); projekt LIFE.SEC.ADAPT (293.565,00 kn) financiranog iz Programa LIFE u čijoj provedbi sudjeluju 23 partnerske organizacije, a u cilju provedbe aktivnosti za prilagodbu na klimatske promjene; Program suzbijanja zaraznih bolesti (95.000,00 kn); Eko akcije (500,00 kn); Legalizacija objekata u vlasništvu Grada (20.000,00 kn); Geografski informacijski sustav (187.000,00 kn); Priprema dokumentacije za razvojne projekte (25.000,00 kn); Izgradnja autobusnog kolodvora – projektna dokumentacija i projektno rješenje (250.000,00 kn); Uređenje gradskih fasada – sufinanciranje (15.000,00 kn); izgradnja sportskog centra Ruhci (257.000,00 kn); Program energetske učinkovitosti (102.000,00 kn); Pazin wireless (49.000,00 kn); sklonište za životinje (80.000,00 kn), Komunalne intervencije po mjesnim odborima (30.000,00 kn); Projekt upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice (100.000,00 kn).

Program gradnje komunalnih vodnih građevina (793.000,00 kn) sastoji se od dva kapitalna projekta – građevine za javnu odvodnju i vodoopskrbu. Za sufinanciranje izgradnje objekata opskrbe vodom trgovačkom društvu Istarski vodovod planirano je 135.000,00 kn. Za javnu odvodnju planirano je 658.000,00 kn i to za projektnu dokumentaciju za izgradnju u naselju Stancija Pataj i Maršeti, Rijavac, Ulici Istarskih narodnjaka, Mečarski put, te izgradnju svjetlosne mreže – prečistač.

Posljednji program odnosi se na gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u visini 342.000,00 kn. Radi se o odlagalištu Jelenčići, a sredstva su nakon 3. izmjena planirana za sanaciju  odlagališta Jelenčići.

Program Iznos %
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 10.041.000,00 54,24
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 4.457.520,00 24,08
Ostali programi 2.878.065,00 15,54
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 793.000,00 4,28
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom – Jelenčići 342.000,00 1,85
Ukupno 18.511.585,00 100,00