Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 2018.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

Unutar Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun planirana su sredstva u iznosu 18.727.438,00 kn. Odjel brine o redovitom i učinkovitom financijskom poslovanju gradske uprave i proračunskih korisnika u sustavu riznice te razvoju gospodarstva na području Pazinštine.  Za plaće i druge naknade djelatnicima svih upravnih odjela planirano je 5.044.700,00 kn, a za zajedničke troškove svih upravnih odjela (rashodi za materijal i energiju, komunalne usluge, zaštitarske usluge, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, uredska oprema i slično) 2.281.450,00 kn. Za financijsko poslovanje grada (otplata kamata i glavnice za primljene kredite, bankarske i usluge platnog prometa, ostali financijski poslovi) planirano je 3.378.200,00 kn.

Upravni odjel već duži niz godina provodi programe poticanja gospodarstva (mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja, subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite, razvoj poslovne infrastrukture i sl.) za što je u 2018. godini planirano 2.415.250,00 kn, od čega se najveći dio odnosi na izgradnju poduzetničkog inkubatora iz sredstava EU – 2.260.250,00 kn.

Ostale aktivnosti u gospodarstvu podrazumijevaju sufinanciranje turističke djelatnosti, provedbu projekta Pazi(n) proračun!, potpore Udruženju obrtnika grada Pazina, te potpore razvojnoj agenciji Srce Istre. Za sve ove aktivnosti planirano je 120.000,00 kn.

Za razvoj gospodarske zone Ciburi I tj. za gradnju upojnog bunara sveukupno je planirano 120.000,00 kn. U civilnu zaštitu spada redovna djelatnost područne vatrogasne zajednice, te sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite za što je sveukupno planirano 340.000,00 kn.

Za program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn.

Veliki dio financijskog plana ovog Upravnog odjela odnosi se na financiranje rada Javne vatrogasne postrojbe Pazin 4.967.838,00 kn,  odnosno na sredstva za financiranje plaća pripadnika JVP Pazin, koje se dijelom financiraju iz državnog proračuna (decentralizirana sredstva), a dijelom iz proračuna Grada i Općina na čijem području djeluje JVP Pazin.

Program Iznos %
Javna uprava i administracija 5.044.700,00 26,94
Zajednički troškovi upravnih tijela 2.281.450,00 12,18
Financijski poslovi odjela 3.378.200,00 18,04
Program poticanja gospodarstva 2.415.250,00 12,89
Razvoj gospodarskih zona 120.00,00 0,64
Ostale aktivnosti u gospodarstvu 120.00,00 0,64
Civilna zaštita 340.00,00 1,82
Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju 60.000,00 0,32
Javna vatrogasna postrojba Pazin 4.967.838,00 26,53
Ukupno 18.727.438,00 100,00