Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo za 2018.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

 

Proračunom za 2018. godinu  unutar ovog odjela predviđeno je pet programa kojima će se ostvariti aktivnosti u aktualnoj godini. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za čiju je namjenu planirano 8.815.000,00 kn obuhvaća sljedeće poslove: održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan, odlaganje komunalnog otpada, održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta, održavanje ostalih nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete te prigodno ukrašavanje naselja. Financijski najzahtjevnije je održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta, te održavanje javnih površina– tu spadaju održavanje zelenih površina, održavanje kružnih tokova, održavanje stabala i grmlja, sadnja i njega cvijeća, urbana oprema – održavanje parkovnih staza i opreme, uređenje grada u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda te građevinski radovi na javnim površinama.

Drugi je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za što je planirano  3.172.000,00 kn. Unutar ovog Programa najveći rashodi planiraju se za projekte građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste (560.000,00 kn),  građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine (100.000,00 kn). Ostali kapitalni projekti su uređenje ulice Štefanije Ravnić (130.000,00 kn), gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za groblja (750.000,00 kn), gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu (992.000,00), program selektivnog prikupljanja otpada (610.000,00 kn), te sufinanciranje troškova ozakonjenja objekata u zoni odlagališta Jelenčići (30.000,00 kn).

Ostali programi (3.314.500,00 kn) podrazumijevaju tekuće i kapitalne projekte od kojih su najznačajniji: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada (1.050.000,00 kn); Otkup zemljišta za gradske projekte (395.000,00 kn); Izrada dokumentacije prostornog uređenja (270.000,00 kn); projekt LIFE.SEC.ADAPT (257.000,00 kn) financiranog iz Programa LIFE u čijoj provedbi sudjeluju 23 partnerske organizacije, a u cilju provedbe aktivnosti za prilagodbu na klimatske promjene; Program suzbijanja zaraznih bolesti (95.000,00 kn); Eko akcije (2.000,00 kn); Legalizacija objekata u vlasništvu Grada (80.000,00 kn); Geografski informacijski sustav (90.000,00 kn); Priprema dokumentacije za razvojne projekte (220.000,00 kn); Izgradnja autobusnog kolodvora – prometno rješenje (200.000,00 kn); Uređenje gradskih fasada – sufinanciranje (50.000,00 kn); Program energetske učinkovitosti (170.000,00 kn); Pazin wireless (49.000,00 kn); sklonište za životinje (50.000,00 kn), Komunalne intervencije po mjesnim odborima (30.000,00 kn) te ostali projekti – 306.500,00 kn.

Unutar program gradnje komunalnih vodnih građevina (765.000,00 kn) planira se izgradnja kanalizacije Stancija Pataj i Maršeti, u Muntriljskoj ulici izrada tehničke dokumentacije  – geodezija i projektiranje izgradnje fekalnog kolektora, u Rogovićima također izrada tehničke dokumentacije – geodezija i projektiranje izgradnje kanalizacijskog kolektora, izgradnja kanalizacije u Ulici Istarskih narodnjaka te izgradnja građevina za javnu odvodnju (spajanje St. Pazin)

Posljednji program odnosi se na gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u visini 1.881.100,00 kn. Radi se o odlagalištu Jelenčići, a realizacija programa planirana je u nekoliko faza: sanacija  i zatvaranje odlagališta Jelenčići i izgradnja reciklažnog dvorišta Jelenčići. Veći dio potrebnih sredstava očekuje se od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Unutar programa planirano je također 161.000,00 kn za sufinanciranje odlagališta Kaštijun.

Program Iznos %
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 8.815.000,00 49,12
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 3.172.000,00 17,67
Ostali programi 3.314.500,00 18,47
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 765.000,00 4,26
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom – Jelenčići 1.881.100,00 10,48
Ukupno 17.947.600,00 100,00