Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti za 2018.

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti ima širok djelokrug poslovanja, a u taj djelokrug se naročito ubrajaju poslovi koji se odnose na funkcioniranje rada vijeća mjesnih odbora, predškolski odgoj, osnovno školstvo i obrazovanje, socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, poslovi uredskog poslovanja, upravljanja informacijama, zaštite podataka, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte, poslovi zaštite na radu, upravljanje ljudskim potencijalima, poslovi u vezi s radom i održavanjem Odmarališta Špadići u Poreču, poslovi održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, grijanja, čišćenja radnih prostorija i okoliša potrebnih za rad gradske uprave te poslove u vezi korištenja i održavanja službenih automobila, pružanje usluga reprezentacije i drugi poslovi od značenja za rad tijela Grada i upravnih tijela.

Za rashode ovog Odjela planirano je ukupno 42.218.176,00 kn, od čega se na Upravni odjel Grada odnosi 14.062.657,00 kn, a ostatak na proračunske korisnike. Od proračunskih korisnika najznačajniji iznos odnosi se na  Dječji vrtić Olga Ban Pazin (11.580.100,00 kn), odnosno redovnu djelatnost; rashode za zaposlene, koja se financira direktno iz Proračuna Grada Pazina i proračuna Općina osnivača Dječjeg vrtića. Isto tako veći dio planiranih sredstava odnosi se na djelatnost Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin – 10.197.374,00 kn, koja se financira iz  državnog proračuna (decentralizirana sredstva) te većim dijelom iz vlastitih sredstava te proračuna Grada Pazina i Općina u kojima djeluju područne škole. Također ovaj Upravni odjel osigurava i sredstva za funkcioniranje Pučkog otvorenog učilišta Pazin, na koje se odnosi 3.525.115,00 kn i to za obavljanje obrazovne, kulturne, izdavačke i ostalih djelatnosti. Za rad Gradske knjižnice Pazin planirano je 1.084.200,00 kn. Za nabavu knjižnične građe planirano je 214.500,00 kn, a programsku djelatnost 269.500,00 kn. Za rad Muzeja grada Pazina u proračunu se planira 973.966,00 kn, od tog se iznosa 941.766,00 odnosi na redovnu djelatnost u što je uključena adaptacija i opremanje vojarne za potrebe arhiva (95.513,00), dok se 32.200,00 kn odnosi na programsku djelatnost. Za aktivnosti mjesnih odbora u proračunu je planirano 794.764,00 kn.

Putem gradskog se odjela provode i financiraju razni programi i aktivnosti: Programi u obrazovanju – stipendiranje učenika i studenata, nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima, obilježavanje svjetskog Dana učitelja, potpore programima učenika i mladih, sufinanciranje održavanja i rada odgajatelja u odmaralištu Špadići, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, pomoćnici u nastavi, udžbenici za djecu prvog razreda OŠ, prijevoz učenika OŠ; Program obnove i zaštite spomenika kulture (radovi na Kaštelu u Pazinu, crkvi Sv. Nikole u Pazinu, sanacija bastiona Turnić u Lindaru, Kuće Rapicio, Beram – arheološka ispitivanja, sanacija Ville Baxa i Pazinske Citadele); Programi i projekti u kulturi (sufinanciranje izdavačke djelatnosti, programska aktivnost kuće za pisce, ostale potrebe u kulturi,  održavanje DC Veli Jože i Državnog arhiva u Bertošima);  Program javnih potreba u sportu i rekreaciji (zajedničke potrebe u sportu, sportske udruge i klubovi, sportske manifestacije); Održavanje sportskih objekata (održavanje gradskih igrališta, boćarske dvorane i školsko gradske sportske dvorane); Školski sportski klubovi (donacije za rad školskih klubova); Program socijalno-zdravstvenih potreba (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, naknade za novorođenčad, naknade za troškove boravka djece u predškolskim ustanovama, topli obrok učenika OŠ, materijalna zaštita za učesnike NOR-a, pomoć socijalno ugroženim osobama, ostale socijalne pomoći, djelatnost Gradskog društva Crvenog Križa Pazin, djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin, djelatnost dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djelatnosti socijalnih i zdravstvenih ustanova, tečaj kvalitetnog roditeljstva); Dnevni boravak za starije osobe; Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove (izgradnja Doma za starije osobe-projektna dokumentacija); Socijalna usluga Pomoć u kući; Potpore za organizacije civilnog društva po Javnom pozivu/natječaju; Izravna dodjela udrugama.

 

 

 

Program Iznos %
Programi i potpore u obrazovanju 6.183.000,00 14,65
Program obnove i zaštite spomenika kulture 2.181.400,00 5,17
Programi i projekti u kulturi 436.000,00 1,03
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji 1.269.000,00 3,00
Održavanje sportskih objekata 490.000,00 1,16
Školski sportski klubovi 15.000,00 0,04
Program socijalno-zdravstvenih potreba 1.583.757,00 3,75
Organizirane aktivnosti za starije osobe 110.000,00 0,26
Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove 562.500,00 1,33
Socijalna usluga Pomoć u kući 461.000,00 1,10
Potpore za programe javnih potreba po javnom pozivu/natječaju 580.000,00 1,37
Izravna dodjela udrugama 191.000,00 0,45
Dječji vrtić Olga Ban Pazin 11.580.100,00 27,43
Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin 10.197.374,00 24,15
Pučko otvoreno učilište Pazin 3.525.115,00 8,35
Gradska knjižnica Pazin 1.084.200,00 2,57
Muzej grada Pazina 973.966,00 2,31
Mjesna samouprava 794.764,00 1,88
Ukupno 42.218.176,00 100,00