Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 2020.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

Osnovna djelatnost odjela odnosi se na praćenje gospodarskih aktivnosti, poticanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za unapređenje gospodarstva; pripremanje, izvršavanje i nadzor nad provođenjem općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i trgovine, turizma i ugostiteljstva, prometa, zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite; pripremanje, praćenje i izvršavanje odluka, općih i pojedinačnih akata iz djelokruga proračuna i financija; planiranje i izvršavanje proračuna; osiguravanje nesmetanog funkcioniranja Gradske riznice; naplata gradskih poreza i ostalih prihoda, te obračun plaća i drugih primanja zaposlenika, radnih tijela i dr.

Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu prijedloga Proračuna Grada za sljedeću godinu, te projekcije za naredne dvije godine, izmjene i dopune proračuna tijekom proračunske godine, planiranje, praćenje i kontrolu izvršavanja prihoda i rashoda proračuna, izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, provedbu postupaka u vezi zaduživanja i davanja jamstva Grada, izračun i kontrolu fiskalnog kapaciteta Grada, praćenje zaduživanja i izvještavanje o stanju duga, izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i dr.

Financijsko poslovanje i računovodstveni poslovi obuhvaćaju poslove upravljanja dnevnom likvidnošću, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna, poslove obračuna i isplate plaća zaposlenika, blagajničko poslovanje, vođenje knjigovodstva proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija imovine i obveza, te sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.
Poslovi naplate gradskih poreza i drugih prihoda obuhvaćaju ažuriranje baze obveznika, provođenje poreznih postupaka za naplatu gradskih poreza, te pokretanje i vođenje postupaka prisilne naplate.

Poslovi izrade i provedbe akata iz djelokruga rada Odjela i drugih dokumenata obuhvaćaju izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada, te sudjelovanje u izradi i provođenju strateških dokumenata Grada.

Odjel evidentira i prati troškove redovne djelatnosti i zajedničke troškove svih upravnih tijela gradske uprave uključujući proračunske korisnike; od plaća, doprinosa, ostalih rashoda za zaposlene, naknada troškova zaposlenika, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, kao i nabavu informatičke i ostale opreme potrebne za redovan rad gradske uprave. Posebna briga vodi se o osiguranju imovine i zaposlenika Grada – ugovaranje i praćenje obveza s osnove osiguranja, prijave i naplate šteta.

Na području gospodarstva najznačajnije aktivnosti Odjela usmjerene su na razvoj gospodarstva provođenjem mjera iz Programa poticanja gospodarstva te razvoj poslovne infrastrukture, u suradnji sa UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Ukupna sredstva potrebna za rad ovog Odjela u 2020. godini planirana su u iznosu od 20.296.924 kn, od čega se 4.915.420 kn odnosi na planirane rashode za redovan rad proračunskog korisnika – JVP Pazin.

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 20.296.924 %
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.702.890 28,10
ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 3.028.675 14,92
FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 5.658.489 27,88
PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 252.450 1,24
RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 296.000 1,46
OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU 133.000 0,66
CIVILNA ZAŠTITA 300.000 1,48
PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 10.000 0,05
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.915.420 24,22