Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo za 2020.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

U Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za provođenje politike upravljanja komunalnim sustavom, gospodarenja prostorom kroz urbanističko i prostorno planiranje te graditeljstvo, gospodarenja zemljištem i uređenjem okoliša. Ti poslovi uključuju:

 1. postupak izrade i/li izmjene važećih dokumenata prostornog uređenja Grada,
 2. pripremanje podataka i stručnih podloga za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja,
 3. pribavljanje potrebne dokumentacije i projekata radi ishodovanja akata za gradnju građevina od interesa za Grad Pazin,
 4. izdavanje akata vezanih uz gradnju,
 5. izrađivanje i utvrđivanje planova i programa pripreme zemljišta i provođenje politike gospodarenja prostorom,
 6. praćenje stanja u prostoru te: pripremanje četverogodišnjeg izvješća o stanju u prostoru, pripremanje analize provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata, ocjena stanja u prostoru s prijedlozima za unapređenje prostornog razvoja, pripremanje plana aktivnosti s prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje,
 7. obavljanje poslova uređenja prometa, prijevoza u lokalnom cestovnom prometu i autotaksi prijevoza,
 8. brigu o upravljanju, građenju i održavanju nerazvrstanih cesta,
 9. poslove zaštite okoliša i gospodarenja otpadom,
 10. provođenje komunalnog reda,
 11. poslove vezane uz gradnju i održavanje komunalnih objekata,
 12. vođenje katastra vodova,
 13. vođenje imovinsko-pravnih poslova iz područja prometa i zaštite gradskih nekretnina i pokretnina, te drugih imovinsko-pravnih poslova iz djelokruga gradske uprave, te zastupanje Grada pred pravosudnim i drugim tijelima
 14. pružanje pravnih savjeta službenicima gradske uprave u obavljanju njihova posla,
 15. prijenos informacija o radu i aktivnostima Upravnog odjela putem službenog portala Grada i drugih sredstava informiranja.

Pored navedenih poslova Upravni odjel izrađuje elaborate i druge stručne podloge za provođenje konkretnih i pojedinačnih aktivnosti u području prostornog planiranja, prometa, infrastrukture, zaštite graditeljskog nasljeđa i zaštite okoliša, za provedbu urbanističkih planova, te za unapređenje komunalnih djelatnosti i učinkovitiji rad gradskih komunalnih organizacija, ustanova i službi. U Upravnom odjelu se također: 1) prati stanje u navedenim područjima, 2) pripremaju i izrađuju opći i pojedinačni akti iz gradskog djelokruga u tim područjima, 3) prati provođenje tih akata te akata Gradonačelnika i Vijeća, 4) obavlja upravni nadzor iz djelokruga Upravnog odjela u skladu s propisima, 5) obavljaju i drugi poslovi koje, u skladu s propisima Upravnom odjelu povjere Gradonačelnik, Vijeće ili druga tijela, osobito: priprema i vođenje kapitalnih projekata kojih je Grad Pazin investitor ili suinvestitor u području izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i drugih razvojnih projekata.
Za ostvarenje planiranih programa planirano je 28.728.220 kn.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 28.728.220 %
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.216.050 28,60
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 6.372.070 22,18
OSTALI PROGRAMI 2.221.900 7,73
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 249.600 0,87
PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 11.668.600 40,62