Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za društvene djelatnosti za 2020.

Upravni odjel za društvene djelatnosti

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti se, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i Odlukom, obavljaju osobito ovi poslovi:

 1. pravni i organizacijski poslovi u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,
 2. poslovi u vezi s radom vijeća mjesnih odbora, osnivanjem i preustrojem mjesnih odbora, provođenja referenduma i izbora, izrade programa rada i izvještaja o radu i poslovi u vezi sa stvaranjem uvjeta za rad tijela mjesnih odbora,
 3. poslovi u vezi sa zadovoljavanjem javnih potreba građana u području predškolskog odgoja, osnovnog školstva i obrazovanja,
 4. poslovi vezani uz provedbu Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina, stručni i drugi poslovi vezani uz zahtjeve građana i humanitarnih udruga u pogledu primjene djelotvornih mjera iz programa socijalne skrbi, rad na poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba, poslovi za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja i prevencije protiv svih oblika ovisnosti,
 5. poslovi vezani uz zadovoljavanje potreba u kulturi, utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi, financiranje redovne djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija koje realiziraju programe od značaja za Grad, te poslovi u vezi sa gospodarenjem objektima u području kulture i zaštitom kulturne baštine,
 6. poslovi u vezi s javnim potrebama u području sporta i tehničke kulture, te unapređivanjem uvjeta za ostvarivanje i praćenje programa i projekata u tome području,
 7. poslovi uredskog poslovanja, upravljanja informacijama, zaštite podataka, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte,
 8. poslovi zaštite na radu,
 9. upravljanje ljudskim potencijalima (personalni poslovi, stručno osposobljavanje i usavršavanje, i drugo),
 10. prijam i raspored, te druga prava i obveze u ostvarivanju prava i obveze službenika i namještenika s osnova radnih odnosa,
 11. poslovi u vezi s radom i održavanjem Odmarališta Špadići u Poreču,
 12. poslovi održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, grijanja, čišćenja radnih prostorija i okoliša potrebnih za rad gradske uprave te poslove u vezi korištenja i održavanja službenih automobila, pružanje usluga reprezentacije i drugi poslovi od značenja za rad tijela Grada i upravnih tijela,
 13. pripremanje stručnih prijedloga, nacrta i prijedloga akata i drugih materijala iz djelokruga Odjela,
 14. pripremanje, objedinjavanje i prijenos informacija o radu i aktivnostima gradske uprave, Gradonačelnika i Vijeća putem službenog portala Grada i drugih sredstava informiranja.

Pod poslovima u smislu točke 3., 4., 5. i 6. podrazumijevaju se:

1) briga o osiguravanju sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u navedenim djelatnostima,

2) poduzimanje mjera za održavanje, zaštitu i podizanje materijalnog standarda i standarda zaposlenih u tim djelatnostima (kad su u gradskom vlasništvu),

3) poslovi pripreme postupaka javne nabave, te briga o tekućem i investicijskom održavanju odgovarajućih objekata i prostora iz navedenih djelatnosti, kad su u vlasništvu Grada,

4) analiziranje i odabiranje pojedinačnih prijedloga programa javnih potreba prema navedenim područjima ,pripremanje gradskih programa javnih potreba za ta područja i praćenje njihovog ostvarivanja,

5) briga o stipendiranju učenika i studenata,

6) briga o organizaciji prijevoza učenika Osnovne škole,

7) briga o unapređivanju rada gradskih udruga iz djelokruga Odjela i o poticanju civilnog sektora,

8) poticanje humanitarnih aktivnosti, sponzorstava i donatorstva za ostvarenje određenih posebnih programa ili pojedinačnih potreba i aktivnosti,

9) drugi poslovi iz ovog područja utvrđeni zakonom i Statutom.

Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 22. Statuta Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18. i 5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina koja se primjenjuje počevši od Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu i projekcijama.

Ukupna sredstva potrebna za rad ovog Odjela u 2020. godini planirana su u iznosu od 70.865.979 kn, od čega se 15.056.831 kn odnosi na Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 18.494.980 kn na proračunskog korisnika – Dječji vrtić Olga Ban Pazin, 30.820.259 kn na OŠ Vladimira Nazora Pazin, 3.678.651 kn na Pučko otvoreno učilište, 993.798 kn na Gradsku knjižnicu Pazin, 902.485 kn na Muzej Grada Pazina te 918.975 kn na Mjesne odbore.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 70.865.979 %
PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU 7.627.931 10,76
PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 474.950 0,67
PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 81.000 0,11
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 912.200 1,29
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 2.395.600 3,38
ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 10.000 0,01
PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.730.300 2,44
DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN 65.000 0,09
KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNU INFRASTRUKTURU 589.350 0,83
SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 662.000 0,93
POTPORE UDRUGAMA I DRUGIM OCD ZA PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU 426.750 0,60
IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 81.750 0,12
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 18.494.980 26,10
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 30.820.259 43,49
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 3.678.651 5,19
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 993.798 1,40
MUZEJ GRADA PAZINA 902.485 1,27
MJESNI ODBOR BERAM 115.200 0,16
MJESNI ODBOR GRDOSELO 5.000 0,01
MJESNI ODBOR HEKI 5.000 0,01
MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 5.000 0,01
MJESNI ODBOR KRŠIKLA 5.025 0,01
MJESNI ODBOR LINDAR 135.500 0,19
MJESNI ODBOR PAZIN 234.825 0,33
MJESNI ODBOR STARI PAZIN 162.635 0,23
MJESNI ODBOR TRVIŽ 114.910 0,16
MJESNI ODBOR ZABREŽANI 12.000 0,02
MJESNI ODBOR ZAMASK 5.000 0,01
MJESNI ODBOR ZAREČJE 118.880 0,17