Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Ured Grada 2020.

Ured Grada obavlja poslove i zadatke propisane Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina: stručne, savjetodavne, protokolarne poslove, opće i administrativne poslove u vezi s radom Gradonačelnika i Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela, poslove javne nabave, poslove vezane za kandidiranje projekata posebno u okviru strukovnih fondova EU i drugih izvora financiranja, javnost rada i pristup informacijama, održavanje Internet stranice Grada, odnose s medijima, te pomoćne, tehničke i druge poslove u vezi s uređivanjem, tiskanjem, objavljivanjem i izdavanjem službenog glasila Grada Pazina i općina i druge poslove. Opći akti tijela se objavljuju u službenom glasilu i na internetskim stranicama Grada. U ostvarivanju svojih poslova djelatnici Ureda surađuju s tijelima i pravnim osobama nadležnim za poslove iz djelokruga Ureda, te s drugim gradskim upravnim odjelima.

Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 22. Statuta Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18. i 5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina koja se primjenjuje počevši od Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu i projekcijama.

Ukupna planirana sredstva za realizaciju programa unutar ovog Odjela iznose 848.350 kn.

 

Program Iznos %
PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 540.500 63,71
AKTIVNOSTI UREDA GRADA 90.000 10,61
GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 133.000 15,68
PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 84.850 10,00
Ukupno 848.350 100,00