Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Služba za reviziju 2015.

Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju neovisno i objektivno utvrđuje efikasnost i ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija u poslovnim procesima Grada Pazina. Obavlja poslove utvrđene Zakonom, Statutom Grada Pazina, Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina  i drugim općim aktima. Aktivnosti Službe odvijaju se na temelju Strateškog plana unutarnje revizije za trogodišnje razdoblje i Godišnjeg plana unutarnje revizije za tekuću godinu.

Služba za unutarnju reviziju Grada Pazina čini dio sveobuhvatnog sustava unutarnje financijske kontrole korisnika Proračuna Grada Pazina, neovisna je i objektivna aktivnost u davanju stručnog mišljenja i savjeta, te pomaže korisniku Proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja.

U najznačajnije poslove Službe ubrajamo: davanje neovisnih i objektivnih stručnih mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja Grada, pružanje pomoći Gradonačelniku u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelatnosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja, izrada strateških i godišnjih planova unutarnje revizije koje se temelje na objektivnoj procjeni rizika, te obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima, procjena prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja, davanje preporuka za poboljšanje poslovanja i prati  njihovu provedbu, kontinuirano ispitivanje i ocjenjivanje valjanosti i svrhovitosti sustava internih kontrola, upravljačkih kontrola i računovodstvenog sustava proračunskog korisnika, vjerodostojnosti, svrhovitosti i zakonitost financijskih transakcija i procesa proračunskih korisnika.

Za rad Službe u 2015. godini  planirana su sredstva u visini od 243.801,00 kn.

243.801,00
NAZIV IZNOS
Javna uprava i administracija 243.801,00