Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 2015.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

Unutar Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun planirana su sredstva za plaće i druge naknade djelatnicima te zajednički troškovi svih upravnih odjela (rashodi za materijal i energiju, komunalne usluge, zaštitarske usluge, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, uredska oprema i slično) te se brine o financijskom poslovanju grada (otplata kamata i glavnice za primljene kredite, bankarske i usluge platnog prometa, ostali financijski poslovi). Upravni odjel već duži niz godina provodi programe poticanja gospodarstva (mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja, poticajne mjere u poljoprivredi, subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite, poticanje poduzetništva u poljoprivredi i sl.). Isto tako, ovaj je Odjel koordinirao izradu Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020 god. tijekom 2014. i 2015. godine te je ona usvojena na Gradskom vijeću Grada Pazina iste godine. Strategija predstavlja važan strateški dokument za daljnji razvoj grada Pazina u kojem su, između ostaloga, sažeti strateški prioriteti u petogodišnjem razdoblju. Nakon što je u svibnju 2015. godine Gradsko vijeće Grada Pazina usvojilo Strategiju, u 2016. planirana je njena provedba. Već je u studenom 2015. godine raspisan Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja/projekata za provedbu Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine u svrhu identificiranja projektnih ideja i projekata te izrade baze projekata. U 2015. godini za izradu Strategije planirano je 75.000,00 kn.

Značajnije aktivnosti ovog Odjela u 2015. godini su Program poticanja gospodarstva – 197.000,00 kn te 68.000,00 kn za razvoj gospodarskih zona Podberam i Lešće. Veliki dio financijskog plana ovog Upravnog odjela odnosi se na financiranje rada Javne vatrogasne postrojbe Pazin – 4.253.848,00 kn,  odnosno na sredstva za financiranje plaća pripadnika JVP Pazin, koje se dijelom financiraju iz državnog proračuna (decentralizirana sredstva), a dijelom iz proračuna Grada i Općina na čijem području djeluje JVP Pazin.

 

NAZIV

IZNOS

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 8.660.735,00
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.049.060,00
ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 2.034.025,00
FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 4.780.000,00
PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 197.000,00
RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 68.000,00
OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU 192.650,00
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 340.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.253.848,00
FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA 3.417.748,00
FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 836.100,00
UKUPNO 12.914.583,00