Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za društvene djelatnosti 2015.

Upravni odjel za upravu, samoupravu i društvene djelatnosti

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti ima širok djelokrug poslovanja, a u taj djelokrug se naročito ubrajaju poslovi koji se odnose na funkcioniranje rada vijeća mjesnih odbora, predškolski odgoj, osnovno školstvo i obrazovanje, socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, poslovi uredskog poslovanja, upravljanja informacijama, zaštite podataka, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte, poslovi zaštite na radu, upravljanje ljudskim potencijalima, poslovi u vezi s radom i održavanjem Odmarališta Špadići u Poreču, poslovi održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, grijanja, čišćenja radnih prostorija i okoliša potrebnih za rad gradske uprave te poslove u vezi korištenja i održavanja službenih automobila, pružanje usluga reprezentacije i drugi poslovi od značenja za rad tijela Grada i upravnih tijela.

Na rashode samog gradskog Odjela odnosi se 6.795.900,00 kn, dok se najveći dio planiranih sredstava Proračuna namijenjenih ovom Odjelu odnosi se na  Dječji vrtić Olga Ban Pazin (7.990.124,00 kn), odnosno redovnu djelatnost; rashode za zaposlene, koja se financira direktno iz Proračuna Grada Pazina i proračuna Općina osnivača Dječjeg vrtića. Na redovnu djelatnost Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin otpada 6.524.874,00 kn, čiji se najveći dio financira iz  državnog proračuna (decentralizirana sredstva).

Također ovaj Upravni odjel osigurava i sredstva za funkcioniranje Pučkog otvorenog učilišta Pazin, Gradske knjižnice Pazin te Muzeja grada Pazina.

Putem ovog odjela provode se i financiraju razni programi i aktivnosti, spomenimo samo neke najvažnije: Programi za djecu – „Dan dječje radosti“, programi društva „Naša djeca“; Programi u obrazovanju – stipendiranje učenika i studenata, nagrade Grada uspješnim učenicima, obilježavanje svjetskog Dana učitelja, potpore programima učenika i mladih, sufinanciranje održavanja i rada odgajatelja u odmaralištu Špadići; Program obnove i zaštite spomenika kulture (radovi na Kaštelu u Pazinu, crkvi Sv. Nikole u Pazinu i kući Rapicio); Programi i projekti u kulturi (sufinanciranje izdavačke djelatnosti, programska aktivnost kuće za pisce, održavanje spomenika zaslužnim građanima, ostale potrebe u kulturi, kulturno ljeto „U Lindaru gradu“, DC Veli Jože);  Program javnih potreba u sportu i rekreaciji (zajedničke potrebe u sportu, sportske udruge i klubovi, sportske manifestacije); Održavanje sportskih objekata (održavanje gradskih igrališta, boćarske dvorane i školsko gradske sportske dvorane); Školski sportski klubovi (donacije za rad školskih klubova); Program socijalno-zdravstvenih potreba (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, potpora za novorođenčad, sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama, topli obrok učenika OŠ, materijalna zaštita za učesnike NOR-a, pomoć socijalno ugroženim osobama, ostale socijalne pomoći, djelatnost Gradskog društva Crvenog Križa Pazin, djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin, ustanove za potrebe djece i odraslih, djelatnosti zdravstvenih ustanova, usluga prehrane u pučkim kuhinjama); Organizirane aktivnosti za starije osobe; Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove (izgradnja Doma umirovljenika); Socijalna usluga Pomoć u kući; Potpore za programe javnih potreba po Javnom pozivu/natječaju.

Kao najvažnije kapitalne projekte koji se planiraju ostvariti putem ovog Odjela u 2015. godini može se izdvojiti: adaptacija i sanacija zgrade Osnovne škole u vrijednosti 564.245,00 kuna.

 

 

 

NAZIV IZNOS
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 6.795.900,00
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.061.200,00
MJESNA SAMOUPRAVA 126.000,00
PROGRAMI ZA DJECU 55.000,00
PROGRAMI U OBRAZOVANJU 815.700,00
PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 778.800,00
PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 299.100,00
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 750.000,00
ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 468.000,00
ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 12.000,00
PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.375.100,00
ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 26.000,00
KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 0,00
SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 479.000,00
POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU 550.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 7.990.124,00
PREDŠKOLSKI ODGOJ 7.990.124,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 6.524.874,00
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU 5.917.874,00
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 607.000,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 1.148.070,00
PROGRAMSKA DJELATNOST SPOMEN DOMA 1.148.070,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 625.100,00
PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 625.100,00
MUZEJ GRADA PAZINA 565.000,00
PROGRAMSKA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA 565.000,00
UKUPNO 23.649.068,00