Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 2015.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

Ovaj Upravni odjel u okviru svojih poslova; vodi postupak izmjena i dopuna te izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada; izrađuje prijedloge Odluka i drugih akata od značenja za uređenje prostora; prati stanje u prostoru; vodi dokumentacija o prostoru i o stanju u prostoru, izrađuje izvješće o stanju u prostoru, te na temelju toga izvješća – program mjera za unapređenje stanja u prostoru u skladu s Zakonom; pribavljaju  se podaci  i stručne podloge za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja: izrađuju i utvrđuju planovi i programi pripreme zemljišta, te provodi politika gospodarenja prostorom; pribavlja potrebna dokumentacija i projekti u svrhu ishođenja lokacijskih i građevnih dozvola za građevine od važnosti za Grad; obavlja poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju; obavlja poslove prometa na području Grada u skladu s zakonom; brine o održavanju javnih cesta u skladu s zakonom; te prema potrebi obavlja i druge poslove iz područja prostornog planiranja; vodi katastar vodova; pripremaju i izvršavaju opći i pojedinačni akti iz područja: a) uređenja naselja odnosno iz područja izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, b) iz područja osiguranja pružanja komunalnih usluga, c) iz područja izgradnje i održavanja objekata lokalne infrastrukture, d) iz područja regulacije prometa u Gradu i iz područja nadzora nad prijevozom u unutarnjem cestovnom prometu, e) iz područja upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima i poslovnim prostorom, f) iz područja unapređivanja kvalitete stanovanja, g) u području utvrđivanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza te drugih naknada za korištenje gradskog prostora iz nadležnosti Odjela, h) u području provođenja propisa o komunalnom redu, te i) u području propisivanja i naplate drugih komunalnih pristojbi; poduzimaju mjere za poboljšanje stanja na području uređenja i gospodarenja prostorom te na području stambene i komunalne djelatnosti.

Pored navedenih poslova Upravni odjel izrađuje studije, elaborate i druge stručne podloge za provođenje konkretnih i pojedinačnih aktivnosti u području prostornog planiranja, prometa, infrastrukture, zaštite graditeljskog nasljeđa i okoliša, za provedbu urbanističkih planova, te za unapređenje komunalnih djelatnosti i učinkovitiji  rad gradskih komunalnih organizacija, ustanova i službi.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Pazina za 2015. godinu unutar ovog odjela predviđeno je pet programa kojima će se ostvariti aktivnosti u aktualnoj godini; izdvajamo najznačajnije: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za čiju je namjenu planirano 9.650.000,00 kn, a obuhvaća sljedeće poslove: održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan, odlaganje komunalnog otpada, održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta, održavanje ostalih nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete te prigodno ukrašavanje naselja. Financijski najzahtjevnije je održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta (ukupno 5.000.000,00 kn od čega dio sufinancira Županijska uprava za ceste), te održavanje javnih površina (1.100.000,00 kn) – tu spadaju održavanje zelenih površina, održavanje kružnih tokova, održavanje stabala i grmlja, sadnja i njega cvijeća, urbana oprema – održavanje parkovnih staza i opreme, uređenje grada u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda te građevinski radovi na javnim površinama.

Drugi je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za što je planirano 3.971.200,00 kuna. Unutar ovog Programa najveći rashodi planiraju se za nerazvrstane ceste – 611.000,00 kn i to za cestu Gortanov brijeg, projektnu dokumentaciju za cestu Mala Traba – Vela Traba i geodetske radove za cestu Trošti – Klemenići.

Za uređenje javnih površina (sanacija potpornih zidova – Trg hodočasnika i Ulica J. Vernea i drugi manji projekti) planirano je 149.000,00 kn; projektnu dokumentaciju za uređenje Parka Velikana 102.000,00 kn; projektnu dokumentaciju za uređenje Ulice Antuna Kalca – 41.000,00 kn; projektnu dokumentaciju za uređenje Ulice Štefanije Ravnić – 200.000,00 kn; proširenje groblja u Pazinu 84.000,00 kn; proširenje groblja u Lindaru 22.000,00 kn; projektnu dokumentaciju za izgradnju Kapele u Zarečju 25.000,00 kn; uređenje groblja u Trvižu 82.500,00 kn, projektnu dokumentaciju za izgradnju Kapele u Bermu 24.000,00 kn; izgradnju javne rasvjete 277.500,00 kn (Zarečje – priprema instalacije uz vodovodni ogranak, Šetnica 43. Istarske divizije  – Dršćevka, igralište Zabrežani 80.000,00 kn i dovršetak javne rasvjete u Drndićima); Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada (Jelenčići) 530.000,00 kn; izgradnju parkirališta u Ulici Vrtlišće 32.000,00 kn; Program selektivnog prikupljanja otpada (kante i kontejneri, izobrazne aktivnosti, odlagalište Jelenčići) 1.791.200,00 kn.

Ostali programi (2.207.050,00 kn) podrazumijevaju ostale aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte od kojih su najznačajniji: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada (514.000,00 kn); Otkup zemljišta za gradske projekte (400.000,00 kn); Izrada dokumentacije prostornog uređenja (260.450,00 kn); Program suzbijanja zaraznih bolesti (96.000,00 kn); Eko akcije (5.500,00 kn); Legalizacija objekata u vlasništvu Grada (115.000,00 kn); Priprema dokumentacije za razvojne projekte (40.000,00 kn); Izgradnja autobusnog kolodvora – projektna dokumentacija (50.000,00 kn); Uređenje gradskih fasada – sufinanciranje (31.000,00 kn); Program energetske učinkovitosti (85.200,00 kn); Pazin wireless (70.500,00 kn); Komunalne intervencije po mjesnim odborima (486.100,00 kn); projekt LIFE.SEC.ADAPT (18.300,00 kn) financiranog iz Programa LIFE u čijoj provedbi sudjeluju 23 partnerske organizacije, a u cilju provedbe aktivnosti za prilagodbu na klimatske promjene.

Program gradnje komunalnih vodnih građevina (689.000,00 kn) sastoji se od kapitalnog projekta građevine za javnu odvodnju. Planirana je izgradnja u Kastavskoj ulici i naselju Stancija Pataj, projektna dokumentacija u Ulici Antuna Kalca, zoni Podberam,  Rijavac, Mečarski put, Ulica Istarskih narodnjaka i sufinanciranje rada pročistača kako ne bi društvo Usluga odvodnja d.o.o. poslovalo s gubitkom sukladno zakonskim propisima.

 

NAZIV IZNOS
Javna uprava i administracija 1.579.296,00
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 9.650.000,00
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 3.971.200,00
Ostali programi 2.207.050,00
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 689.000,00
UKUPNO 18.096.546,00