Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Što su komunalni doprinos i naknada i ostali prihodi za posebne namjene?

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi odnosno investitor, temeljem rješenja o komunalnom doprinosu kojeg donosi nadležno upravno tijelo Grada Pazina.

Komunalna naknada namijenjena je za financiranje obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti: odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti  i neizgrađenog građevinskog zemljišta temeljem rješenja kojeg donosi nadležno upravno tijelo Grada Pazina.

7.546.000,00
NAZIV IZNOS
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 20.000,00
“Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploatacij m 70.000,00
Spomenička renta 20.000,00
Naknada za korištenje grobnih mjesta 345.000,00
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 250.000,00
Doprinosi za šume 1.000,00
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 50.000,00
Naknada za pretovarnu stanicu 1.510.000,00
Vodni doprinos 30.000,00
Naknada za selekcionirano prikupljanje otpada-sanacija Jelenčići 50.000,00
Komunalni doprinosi 1.300.000,00
Komunalne naknade 3.500.000,00
Naknade za priključak – Istarski vodovod 400.000,00

Rashodi koji se financiraju iz gornjih prihoda

7.546.000,00
NAZIV IZNOS
Računala i računalna oprema 40.000,00
Program poticanja gospodarstva 40.000,00
Program obnove i zaštite somenika kulture 30.000,00
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 4.741.000,00
Gradnja objekata u uređaja komunalne infrastrukture 1.860.000,00
Program suzbijanja zaraznih bolesti 95.000,00
Eko akcije 25.000,00
Legalizacija zgrada u vlasništvu Grada Pazina 100.000,00
Komunalne intervencije – Mjesni odbori 300.000,00
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 315.000,00