Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Što se financira kreditom?

Krediti

13.934.893,00
NAZIV IZNOS
Minus po žiro računu 700.000,00
Dugoročni kredti za sportsku dvoranu 12.734.893,00
Dugoročni kredit za EU projekt ceste 500.000,00

Rashodi koji se financiraju

13.934.893,00
NAZIV IZNOS
Otplata glavnice za primljene kredite 700.000,00
Izgradnja školsko gradske sportske dvorane 12.734.893,00
Asfaltiranje cesta u ruralnom području 500.000,00