Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Opći prihodi i primici za 2017. godinu

Opći prihodi i primici

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 16.631.122,68
POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 25.000,00
POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 500.000,00
POREZ NA PROMET NEKRETNINA 1.050.000,00
POREZ NA POTROŠNJU ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA 590.000,00
POREZ NA TVRTKU ODNOSNO NAZIV TVRTKE 55.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – KOMPENZACIJSKE MJERE 318.617,32
KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU 20.000,00
NAKNADE ZA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE OSTALE KONCESIJE 40.000,00
PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSTROJENJA I OPREME 5.000,00
PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA STAMBENIH OBJEKATA 150.000,00
PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA 3.000.000,00
OSTALI PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE – SAJAM 250.000,00
GRADSKE I OPĆINSKE UPRAVNE PRISTOJBE 400.000,00
BORAVIŠNE PRISTOJBE 30.000,00
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 300.000,00
OSTALE NESPOMENUTE KAZNE 190.000,00
OSTALI PRIHODI 100.000,00
PRIHODI POS 192.000,00
PRIHODI OD USLUGE NAPLATE NUV 250.000,00
UKUPNO 24.096.740,00

Što se iz njih financira?

REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 385.000,00
SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00
SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 5.000,00
NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 21.500,00
LOKALNI IZBORI 2017 215.500,00
SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 3.000,00
PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 60.000,00
PROTOKOL 30.000,00
SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA 20.000,00
WEB STRANICE GRADA 10.000,00
PROSLAVA 1. MAJA 22.000,00
DAN GRADA 77.400,00
RIM 135.000,00
VESELI PROSINAC 67.000,00
FESTIVAL PALAČINKI 100.000,00
OSTALE MANIFESTACIJE 450,00
PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 10.000,00
ARCHEO.S 182.000,00
KULTOURSPIRIT 190.950,00
INSPIRIT FANTASY PARK 174.600,00
REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 5.093.565,00
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.149.950,00
OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 379.000,00
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 1.407.000,00
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 79.000,00
OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 100.000,00
PRORAČUNSKA ZALIHA 50.000,00
MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA 127.500,00
SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 25.000,00
SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 75.000,00
RAZVOJ STRUČNOG STUDIJA AGROTURIZMA 50.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 20.000,00
POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA 10.000,00
POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 15.000,00
REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE 330.000,00
SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 40.000,00
PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU 60.000,00
STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 461.500,00
NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA 20.000,00
OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00
POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 31.000,00
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 123.000,00
PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000,00
POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 67.000,00
UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 37.000,00
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ (POMOĆNICI U NASTAVI) 97.750,00
SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 30.000,00
BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 10.500,00
SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 126.750,00
PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 15.000,00
OSTALE POTREBE U KULTURI 22.500,00
PROGRAM KULTURNOG LJETA “U LINDARU GRADU” 7.500,00
DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 60.000,00
ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 440.817,00
SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 660.000,00
SPORTSKE MANIFESTACIJE 76.000,00
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 110.640,00
DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 10.000,00
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 155.000,00
JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE 322.000,00
NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 280.000,00
NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 60.000,00
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 9.100,00
POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 42.000,00
OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 105.000,00
DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN 124.000,00
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 18.000,00
DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA 60.000,00
DJELATNOSTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA 179.000,00
TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA 6.000,00
ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 73.000,00
IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 157.000,00
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 105.000,00
POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU 110.000,00
POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKBI I I ZDRAVSTVU 220.000,00
POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI 220.000,00
POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA 110.000,00
IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 90.000,00
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 192.000,00
LIFE.SEC.ADAPT 126.150,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN: 496.500,00
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 496.500,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN: 4.778.800,00
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 4.778.800,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA: 700.522,00
OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 139.250,00
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 258.800,00
POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 500,00
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 10.000,00
USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA 40.000,00
NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE 62.500,00
NABAVA OPREME 97.000,00
RAD S DAROVITIM UČENICIMA 24.000,00
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 18.372,00
PROGRAM LOGOPEDA 27.300,00
ŠSK MLADOST 5.000,00
NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 17.800,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE: 797.976,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 795.000,00
GLAZBENI PROGRAMI  – REDOVNI 2.976,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN: 470.000,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 420.000,00
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 47.000,00
BAJKOMANIJA 3.000,00
MUZEJ GRADA PAZINA: 533.000,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 492.200,00
NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 8.000,00
NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 12.000,00
SVE TI PIŠE NA PLAKATU/PLAKATI MUZEJA GRADA PAZINA 1997-2017: POVODOM 20. ROĐENDANA 700,00
SVE NAŠE ZBIRKE/U SUSRET STALNOM POSTAVU MGP: POVODOM 20. ROĐENDANA MUZEJA 1.000,00
DRUGA FAZA RESTAURACIJE RETABLA SV.MARIJE MAGDALENE 15.100,00
NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA 4.000,00
MJESNI ODBOR BERAM: 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR KAŠĆERGA: 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR LINDAR: 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR STARI PAZIN: 7.500,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 7.500,00
MJESNI ODBOR TRVIŽ: 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR ZABREŽANI: 10.664,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 10.664,00
MJESNI ODBOR ZAMASK: 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR ZAREČJE: 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
UKUPNO 24.852.584,00