Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Opći prihodi i primici za 2020. godinu

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.916.451,00
Porez i prirez na dohodak 17.907.455,00
Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja 100.000,00
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi – 1.700.000,00
Porez na kuće za odmor 30.000,00
Porez na korištenje javnih površina 250.000,00
Porez na promet nekretnina 800.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 250.000,00
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 2.200,00
LIFE.SEC.ADAPT 115.000,00
Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU I-ARCHEO.S 586.436,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera JLSPRS 900.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna MRRFEU- I-ARCHEO.S 49.360,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – ProEduEko 183.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – IN-LORE 65.500,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Poduzetnički inkubator 520.500,00
Kamate na depozite po viđenju 10.000,00
Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe ostale koncesije 20.000,00
Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme 5.000,00
Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 100.000,00
Prihodi od zakupa poslovnih objekata 1.700.000,00
Prihodi od zakupa poslovnih objekata – Poduzetnički inkubator 20.000,00
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine – sajam 250.000,00
Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine – HT 302.000,00
Gradske i općinske upravne pristojbe 200.000,00
Turisička pristojba 20.000,00
Ostali prihodi za posebne namjene 300.000,00
Prihodi od usluge naplate NUV 300.000,00
Prihodi od pruženih usluga – Poduzetnički inkubator 20.000,00
Ostale nespomenute kazne 100.000,00
Ostali prihodi 100.000,00
Primljeni zajmovi iz državnog proračuna – zajam po godišnjem obračunu povrata poreza 2.010.000,00
Primljeni zajmovi od državnog proračuna – beskamatni zajam za odgođena plaćanja 400.000,00
   
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA:
REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 430.000,00
SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00
SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 5.000,00
NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 2.500,00
SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 3.000,00
PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 25.000,00
PROTOKOL 30.000,00
SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA 20.000,00
WEB STRANICE GRADA 15.000,00
DAN GRADA 10.000,00
RIM 3.000,00
VESELI PROSINAC 104.900,00
FESTIVAL PALAČINKI 5.000,00
OSTALE MANIFESTACIJE 5.600,00
RUJANSKE SVEČANOSTI 4.500,00
PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 70.000,00
PAZIN KULTOURSPIRIT – SUSTAV SIGNALIZACIJE I INTERPRETACIJE STAROGRADSKE JEZGRE 7.350,00
REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 5.662.900,00
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.920.100,00
OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 36.000,00
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 73.000,00
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 105.000,00
OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 226.250,00
PRORAČUNSKA ZALIHA 100.000,00
MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA 145.050,00
SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 5.000,00
PODUZETNIČKI INKUBATOR – PAZIN UP 102.400,00
SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 93.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 10.000,00
POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA 10.000,00
POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 20.000,00
REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE 280.000,00
SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 20.000,00
PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU 10.000,00
STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 448.000,00
OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00
POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 51.400,00
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 71.900,00
PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.500,00
SUFINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA DRUGIH OSNIVAČA/OBRTA DADILJA 150.000,00
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 587.750,00
SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 46.150,00
PAZINSKA CITADELA 63.200,00
PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 8.000,00
OSTALE POTREBE U KULTURI 19.000,00
OD BIG BENDA DO JAZZ TEATRA 11.000,00
DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 16.000,00
ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 390.200,00
SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 495.000,00
SPORTSKE MANIFESTACIJE 27.000,00
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 176.000,00
DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 10.000,00
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 146.000,00
JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE 360.000,00
NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 230.000,00
NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 45.000,00
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 4.800,00
POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 45.000,00
OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 95.000,00
DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN 147.500,00
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 25.400,00
DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA 88.100,00
DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA 426.000,00
PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA 75.000,00
ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 65.000,00
DOM ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZIN 47.150,00
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 190.000,00
POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE U PODRUČJU ODGOJA I OBRAZOVANJA 90.000,00
POTPORE ZA PROGRAME/PROIJEKTE/MANIFESTACIJA U PODRUČJU SOCIJALNE SKBI I I ZDRAVSTVA 105.000,00
POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE U PODRUČJU KULTURE 156.750,00
POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA 75.000,00
IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 81.750,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 496.550,00
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 496.550,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 5.679.275,00
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 5.432.050,00
PROGRAM PREDŠKOLE 14.025,00
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE 180.000,00
ZAVIČAJNA NASTAVA 1.200,00
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 52.000,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 486.000,00
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 442.700,00
NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE 5.800,00
RAD S DAROVITIM UČENICIMA 1.600,00
NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 21.100,00
GRAĐANSKI ODGOJ 14.800,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 914.260,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 914.260,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 538.450,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 489.422,00
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 42.000,00
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 7.028,00
MUZEJ GRADA PAZINA 610.830,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 530.930,00
NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 3.000,00
ADAPTACIJA IZLOŽBENIH PROSTORA 35.300,00
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 23.215,00
NOĆ MUZEJA 800,00
IZLOŽBENA DJELATNOST 17.084,00
RESTAURACIJA GRAĐE 501,00
MJESNI ODBOR BERAM 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR GRDOSELO 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR HEKI 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR KRŠIKLA 5.025,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.025,00
MJESNI ODBOR LINDAR 19.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 19.000,00
MJESNI ODBOR STARI PAZIN 12.500,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 12.500,00
MJESNI ODBOR TRVIŽ 4.300,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 4.300,00
MJESNI ODBOR ZABREŽANI 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR ZAMASK 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00
MJESNI ODBOR ZAREČJE 5.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00