Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Pomoći 2020.

POMOĆI 59.631.112,00
Porez za financiranje OŠ 554.803,00
Porez za financiranje JVP 383.762,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Od Big Banda do Jazz teatra 20.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Inkluzivne škole 5+ 283.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – školski medni dan 4.400,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Materijalna zaštita 4.800,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Savjetovalište 5.000,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Pomoć u kući 200.000,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Signaliizacija i interpretacija starogradske jezgre 7.500,00
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Grad Labin 78.200,00
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Grad Poreč 82.100,00
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Grad Rovinj 97.400,00
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Grad Umag 96.400,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – JVP minimalni standard 165.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – Pomoć u kući 272.000,00
Tekuće i investicijsko održavanje Špadići 61.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – Savjetovalište za brak i obitelj – Ugovori o dijelu 23.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – plaća komunalni redar 38.400,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – ostali troškovi komunali redar 17.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – vozilo komunalni redar 12.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Zvonik 100.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Bastion Turnić 140.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Pazinska citadela 100.000,00
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Otplata kamata primljenih kredita (Dvorana) 164.000,00
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Otplata glavnice primljenih kredita – Dvorana 740.500,00
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Naknada za obradu kredita Dom za starije 43.100,00
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Interkalarne kamate Dom za starije 18.000,00
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – ŽUC 3.920.740,00
FZZOEU – Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići V – staro odlagalište 5.055.000,00
FZZOEU – Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići IV. faza 4.200.000,00
FZZOEU – Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići IV. faza – nacionalna sredstva 490.000,00
FZZOEU – Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići V – staro odlagalište – nacionalna sredstv 650.000,00
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – OŠ 5.314.037,00
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – JVP 3.020.000,00
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 618.219,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – POU 205.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – plaća OŠ 21.774.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Učenici s teškoćama u razvoju 116.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Županijska stručna vijeća 6.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Školska shema 12.550,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima 15.001,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima – udžbenici 585.700,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – plaće 4.162.000,00
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 90.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna 105.242,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna 65.000,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – OŠ 11.900,00
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 511.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – zdravstveni pregledi 20.000,00
Tekuće pomoći pr. korisnicima iz županijskog proračuna 5.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Program pedškole 24.800,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – TUR 16.800,00
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz općinskih proračuna 200.300,00
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz općinskih proračuna – program predškole 2.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 80.000,00
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna 37.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – kurikularna reforma 170.000,00
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz općinskih proračuna 341.100,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – POU 432.318,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Inkluzivne škole 5+ 2.059.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Školska shema 48.450,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Inkluzivne škole 5+ 452.400,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Erasmus 345.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – ERASMUS+ 27.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – transnacionalna suradnja 2.417,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Pazi(n) mladi! 65.700,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – projekt povećanje potrošnje ribe u OŠ 295.500,00
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija – Zaklada 65.000,00
Višak prihoda poslovanja POU 293.273,00
Višak prihoda poslovanja POU 9.300,00
   
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA:
PAZIN KULTOURSPIRIT – SUSTAV SIGNALIZACIJE I INTERPRETACIJE STAROGRADSKE JEZGRE 7.500,00
REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 39.990,00
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 29.200,00
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 61.000,00
PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.020.000,00
OSIGURANJE PREHRANE DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA 4.400,00
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 2.696.100,00
PAZI(N) MLADI! 65.700,00
SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 140.000,00
CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – ZVONIK 100.000,00
PAZINSKA CITADELA 100.000,00
OD BIG BENDA DO JAZZ TEATRA 20.000,00
OTPLATA KREDITA ŠKOLSKO-GRADSKA SPORTSKA DVORANA 907.050,00
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 4.800,00
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 28.000,00
OTPLATA KREDITA DOMA ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZ 66.100,00
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 472.000,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.022.150,00
SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 6.145.000,00
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 4.635.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.079.762,00
REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 3.568.762,00
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 511.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 4.287.567,00
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 4.213.650,00
PROGRAM PREDŠKOLE 26.800,00
DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 16.800,00
ERASMUS+ “IZNUTRA PREMA VAN KRENIMO SVI” 900,00
TRANSNACIONALNA SURADNJA 2.417,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 27.914.459,00
OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 1.848.840,00
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 1.000.000,00
ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 618.219,00
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 55.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 12.100,00
ŽUPANIJSKA NATJECANJA 4.900,00
ZAVIČAJNA NASTAVA 13.500,00
UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 124.400,00
ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 6.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 27.300,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 43.500,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 34.000,00
ŠKOLSKA SHEMA 61.000,00
NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 42.000,00
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 452.400,00
PROJEKT POVEĆANJE POTROŠNJE RIBE U OŠ 295.500,00
KURIKULARNA REFORMA 224.000,00
ŠKOLSKI UDŽBENICI 591.300,00
SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE PREHRANE 65.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ KAROJBA 17.500,00
REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA – MOTOVUN 313.000,00
ERASMUS + 237.000,00
BRUTO PLAĆE I NAKNADE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 21.774.000,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 939.891,00
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 202.200,00
ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA 142.990,00
RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STRUČ. ZNANJIMA I PED. VJEŠTIN. 65.561,00
PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA 238.540,00
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 276.300,00
MALI KANAT 1.900,00
PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 5.000,00
E-RJEČNIK PAZINSKOG GOVORA 7.400,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 327.243,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 94.150,00
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 113.500,00
BAJKOMANIJA 7.500,00
KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 5.000,00
KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED 90.000,00
DIGITALIZACIJA GRAĐE 10.001,00
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 7.092,00
MUZEJ GRADA PAZINA 70.000,00
ADAPTACIJA IZLOŽBENIH PROSTORA 50.000,00
IZLOŽBENA DJELATNOST 15.000,00
RESTAURACIJA GRAĐE 5.000,00