Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi za posebne namjene 2020.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 8.230.000,00
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 150.000,00
Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina 70.000,00
Spomenička renta 4.000,00
Naknada za korištenje grobnih mjesta 20.000,00
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 30.000,00
Doprinosi za šume 5.000,00
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štte 55.000,00
Namjenska sredstva za sanaciju odlagališta Jelenčići 881.000,00
Vodni doprinos 15.000,00
Komunalni doprinosi 1.500.000,00
Komunalne naknade 5.500.000,00
 
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA:
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 40.000,00
OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 11.100,00
OTPLATA KREDITA IZGRADNJA PROMETNICE “CESTE 2D” U POSLOVNOJ ZONI CIBURI 296.000,00
CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – ZVONIK 2.000,00
PAZINSKA CITADELA 23.600,00
IZGRADNJA POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA 15.000,00
OTPLATA KREDITA ŠKOLSKO-GRADSKA SPORTSKA DVORANA 907.050,00
OTPLATA KREDITA DOMA ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZ 66.100,00
JAVNA RASVJETA 570.000,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.623.900,00
OTPLATA KREDITA “MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE GRADA PAZINA” 62.920,00
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE 690.000,00
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 20.000,00
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 249.150,00
PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 217.500,00
PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI 109.000,00
LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 38.000,00
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 30.250,00
OSTALI PROJEKTI 424.700,00
IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 1.100,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE – MJESNI ODBORI 20.000,00
SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN 325.000,00
SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 321.600,00
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 242.000,00
MJESNI ODBOR BERAM 110.200,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 1.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 109.200,00
MJESNI ODBOR LINDAR 116.500,00
PAZI(N) PRORAČUN 116.500,00
MJESNI ODBOR PAZIN 234.825,00
PAZI(N) PRORAČUN 234.825,00
MJESNI ODBOR STARI PAZIN 150.135,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 315,00
PAZI(N) PRORAČUN 149.820,00
MJESNI ODBOR TRVIŽ 110.610,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 3.120,00
PAZI(N) PRORAČUN 107.490,00
MJESNI ODBOR ZABREŽANI 7.000,00
PAZI(N) PRORAČUN 7.000,00
MJESNI ODBOR ZAREČJE 113.880,00
KOMUNALNE INTERVENCIJE 1.060,00
PAZI(N) PRORAČUN 112.820,00