Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Namjenski primici od zaduživanja u 2016.

Namjenski primici od zaduživanja

 

OPIS

IZNOS

KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE

1.050.000,00

NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIRANJA POU PAZIN:  
PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA – DUGOROČNI

700.000,00

UKUPNO

1.750.000,00

 
Što se iz njih financira?
TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA – POU

1.050.000,00

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA – POU

48.737,00

OBRAZOVNI PROGRAM NOVO ZNANJE ZA BUDUĆE “ZVANJE” – POU

651.263,00

UKUPNO

1.750.000,00