Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Opći prihodi i primici za 2016.

Opći prihodi i primici

 

OPIS

IZNOS

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK

16.023.948,17

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

25.000,00

POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

500.000,00

POREZ NA PROMET NEKRETNINA

1.000.000,00

POREZ NA POTROŠNJU ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA

590.000,00

POREZ NA TVRTKU ODNOSNO NAZIV TVRTKE

785.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ OP. PR. – SAVJETOVALIŠTE

32.300,00

TEKUĆE POMOĆI IZ OP PR OPREMA ZA OGŠ

3.300,00

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU – ŠPADIĆI

18.200,00

KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU

17.000,00

NAKNADE ZA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE I OSTALE KONCESIJE

90.000,00

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSTROJENJA I OPREME

5.000,00

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA STAMBENIH OBJEKATA

220.000,00

PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA

2.800.000,00

OSTALI PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE

500.000,00

GRADSKE I OPĆINSKE UPRAVNE PRISTOJBE

535.000,00

BORAVIŠNE PRISTOJBE

30.000,00

OSTALE NESPOMENUTE KAZNE

120.000,00

OSTALI PRIHODI

560.000,00

Europa za građane- GEVGELIJA

58.000,00

UKUPNO

23.912.748,17

Što se iz njih financira?
 
REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

415.000,00

SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA

100.000,00

SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA

5.000,00

NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA

15.000,00

PRIJEM I UZVRATNI POSJETI

30.000,00

PROTOKOL

17.000,00

SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA

30.000,00

WEB STRANICE GRADA

14.000,00

ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA

471.000,00

INSPIRIT FANTASY PARK

122.000,00

REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA

5.102.608,00

TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA

2.023.300,00

OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE

383.000,00

OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE

1.407.000,00

BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA

60.000,00

OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI

84.000,00

PRORAČUNSKA ZALIHA

50.000,00

MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA

153.500,00

SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

25.000,00

POTICANJE PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDI

60.000,00

RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE

80.000,00

SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI

75.000,00

POSLOVNI UZLET

45.000,00

PAZI(N) PRORAČUN

20.000,00

REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE

330.000,00

SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE

40.000,00

OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

538.895,95

RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA

60.000,00

PROGRAM DANA DJEČJE RADOSTI

21.000,00

STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

415.000,00

NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA

20.000,00

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA

12.000,00

POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH

28.000,00

ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

21.630,00

PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI

25.000,00

POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

118.000,00

POTPORE GIMNAZIJI I STRUKOVNOJ ŠKOLI JURJA DOBRILE

15.000,00

UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

33.500,00

SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI

21.750,00

PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE

15.000,00

OSTALE POTREBE U KULTURI

39.000,00

PROGRAM KULTURNOG LJETA “U LINDARU GRADU”

5.000,00

UREĐENJE DC VELI JOŽE

55.200,00

ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU

215.000,00

SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI

500.000,00

SPORTSKE MANIFESTACIJE

75.000,00

ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

42.500,00

DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA

15.000,00

POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

167.000,00

JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE

280.000,00

NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

220.000,00

NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

60.000,00

MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A

17.000,00

POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA

40.000,00

OSTALE SOCIJALNE POMOĆI

100.000,00

DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN

120.000,00

DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN

50.000,00

DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA

60.000,00

DJELATNOSTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

181.000,00

TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

6.000,00

ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE

68.000,00

SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI

160.000,00

POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU

610.000,00

IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA

90.000,00

LIFE.SEC.ADAPT

98.550,00

PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE

18.500,00

DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN:

 

REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA

4.572.040,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA:

 

OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE

671.800,00

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

35.000,00

PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN

163.000,00

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA

10.000,00

PROGRAM STVARALAŠTVA – NATJECANJA

30.000,00

USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA

140.000,00

NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE

56.000,00

NABAVA OPREME

85.000,00

PROGRAM ZA DAROVITU DJECU

9.700,00

ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

18.370,00

ŠSK MLADOST

5.000,00

DONACIJA GRADA PAZINA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA

1.000,00

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE :

 

OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

1.038.610,00

KAZALIŠNI PROGRAMI

10.000,00

SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA

10.000,00

GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE

3.000,00

MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA

3.000,00

MALI KANAT

6.000,00

PLESNI SUSRETI

5.000,00

ISTRAKONSKA ZBIRKA

10.000,00

ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI

9.000,00

PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE

7.000,00

GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN:

 

RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

380.000,00

NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE

40.000,00

MUZEJ GRADA PAZINA:

 

OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

482.950,00

NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA

14.000,00

OBILJEŽAVANJE NOĆI MUZEJA

3.000,00

UKUPNO

23.613.403,95